Механизъм за противодействие на училищния тормоз

 

Механизъм за противодействие на училищния тормоз за уч. 2017-2018г.

 ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ “ ЗЛАТЮ БОЯДЖИЕВ” ГР. БРЕЗОВО

гр.Брезово,ул.”Васил Коларов” № 1 ,тел.: 03191/2349,факс: 03191/2144,е-mail: pg_zl.boiadgiev@abv.bg

 

Утвърден със Заповед №1015 /14.09.2016г. на директора

 

 

МЕХАНИЗЪМ

ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ

В ПГЗлатю Бояджиев” гр.Брезово

 

 

Разработен, съгласно Заповед № РД09-611/18.05.2012 г. на Министъра на образованието, младежта и науката и във връзка със Заповед № 290/12.03.2014 г. на Директора на ПГ „Златю Бояджиев” гр.Брезово, актуализиран с ПС №   23/12.09.2016г.  за учебната 2016/2017г.

 

 

 

 

 

 1. ИЗМЕРЕНИЯ НА НАСИЛИЕТО МЕЖДУ УЧЕНИЦИТЕ

 

http://www.slusham.cg

 

Насилието между учениците в училище обхваща широк спектър от прояви. То е явление със сериозни размери и оставя дълготрайни последици върху психичното здраве и поведението както на тези, които търпят насилие, така и на онези, които го извършват. Българската дума, която отговаря най-точно на явлението е „тормоз” (“bullying”).

 

 

Тормозът е форма на насилие, която се определя като сбор от съзнателни негативни постъпки, които са дълготрайни, насочени към един и същ ученик от страна на един ученик или група.

 

Проявите на тормоз в училище най-общо могат да бъдат разделени на следните основни групи:

 • Физически тормоз – блъскане, щипане, разрушаване, удряне, нанасяне на болка, спъване, затваряне в някое помещение;
 • Вербален тормоз – подмятания, подигравки, унижение, заплахи, обиди;
 • Психичен тормоз – подмятане, подиграване, закачане, омаловажаване, заплахи, изнудване, повреждане на имущество, кражба и хвърляне на вещи, заплашителни погледи, неприятелско следене;
 • Социален тормоз – избягване, игнориране, изключване от дейността, одумване и разпространение на злобни слухове, натиск върху другите да не влизат в приятелски отношения с децата, обект на тормоз, изолиране.
 • Виртуален тормоз – обидни, заплашителни и подигравателни текстови съобщения по мобилен телефон, електронна поща, Skype или Facebook; разпространяване на материали, които уронват достойнството на детето или го унижават; снимането на детето с мобилен телефон и свободното разпростра-няване на снимки или видео в интернет или други канали без негово съгласие, на слухове, клюки и заплахи в социалните мрежи, крадене на самоличност и др.

 

Според чл. 7 ал. 1 и ал. 2 от Закона за закрила на детето всяко дете има право на закрила от насилие и всеки, на когото стане известно за дете, преживяло насилие, е длъжен да сигнализира органите по закрила.

 

 

 1. II. МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТОРМОЗА В ПГ”Златю Бояджиев” гр.Брезово.
 2. Осъзнаване и оценка на проблема.
  • Оценката на тормоза в гимназията се организира от ръководството на гимназията със съдействието на Училищния координационен съвет /УКС/ за справяне с насилието в началото и в края на всяка учебна година с цел определяне на формите и видовете тормоз, участниците в тормоза и местата, където най-често се случва.
  • Провежда се чрез анкета от класните ръководители до 3 седмици от началото на учебната година и до 3 седмици преди края на учебната година.
  • Резултатите се обработват в десетдневен срок от УКС за справяне с насилието.
  • След обобщаване на резултатите от изследването, председателя на УКС запознава педагогическия персонал на гимназията с оценката на проблема на Педагогически съвет, а непедагогическия персонал – на Общо събрание.
  • На базата на извършената оценка се изготвя план за противодействие на училищния тормоз от УКС за справяне с насилието, който се актуализира всяка година до края на месец октомври.
 3. Дейности за предотвратяване на училищния тормоз.

Дейности на ниво клас/класна стая

 • С цел създаване на пространство, в което се говори открито за тормоза:
 • в часа на класа всеки класен ръководител използва формите на групова работа, дискусия, решаване на казус, споделяне на опит за разясняване на проблема за същността и видовете тормоз между учениците;
 • учителите по БЕЛ, история, география и предметите от философския цикъл планират теми от учебното съдържание за работа и анализ по проблема насилие, ценностите, социалните роли, функциониране на институциите;
 • родителите се поканват за участие в тези занятия.
  • Класните ръководители на ІХ клас да проведат перманентни разговори с родителите в индивидуални или групови срещи за това какво е тормоз и какви са преживяванията на извършителя и потърпевшия, дали той се чуства унизен или заплашен.

Дейности на ниво училище

 • Със заповед 290/12.03.2014 г. на директора на гимназията е създаден УКС за справяне с насилието, който да планира, проследява и координира усилията за справяне с училищния тормоз. Състав на УКС:

Председател: Дора Чучулигова – учител по БЕЛ и Руски език

Членове:  учител по ФВС

Инж.Стоян Минчев – учител по професионално обучение

 • УКС за справяне с насилието, съгласувано с класните ръководители договаря единен механизъм с ясно разписани отговорности, за предотвратяване и реагиране при проява на тормоз и насилие в гимназията.
 • УКС за справяне с насилието, съгласувано с класните ръководители обобщава всички предложения за правила на поведение и ценности, направени от класовете и формулира общоучилищни ценности и правила, които стават част от училищната политика.
 • Комисията за актуализиране на ПДУ, разработва предложения за промени в ПДУ, произтичащи от настоящия механизъм, предлага ги за обсъждане и приемане на ПС.
 • В училищният сайт се публикуват „Механизъм за противодействие на тормоза в ПГ”Златю Бояджиев” и Заповед РД09-611/11.05.2012 г. на Министъра на МОН за запознаване на училищната общност и родителите.
 • Учителя изготвящ графика за дежурство в гимназията предлага на ръководството мерки и изработва процедура за усъвършенстване на системата на дежурство с оглед на това да бъдат обхванати местата в гимназията, където при етапа на оценка е установено, че се извършва тормоз.
 • Председателят на училищната комисия за квалификация, съгласувано с директора планира обучения за повишаване на квалификацията на учителите в областта за справяне с училищния тормоз.

Дейности на ниво общност

 • Класните ръководители съдействат на УКС за издирване на родители от общината на помагащите професии, като психолози, социални работници, лекари, журналисти, спортисти, музиканти, драматурзи, художници и/или други известни обществени личности от региона, които да бъдат включени в различни училищни инициативи.
 • УКС за справяне с насилието, съгласувано с директора на гимназията осигурява реални партньорства с външни за училището организиции, служби и специалисти:
 • Дирекция „Социално подпомагане“ гр.Раковски – директор Пенка Ячева тел.03151 4917, отговорници за гр.Брезово Таня Русева, Недялка Личева тел.031912662;
 • Отдел „Закрила на детето” гр.Раковски – началник отдел ОЗД Мария Алексиева тел.031515907
 • Общинска комисия за БППМН гр.Брезово – Антония Стоянова тел.031912529;
 • РУП гр.Раковски – отговорник за гр.Брезово ст.инс.Стоянов тел.0888196764
 • Детска педагогическа стая гр.Раковски – инс.Иван Гаджев тел.0887612771; 031512333.

 

III. ДЕЙСТВИЯ ЗА СПРАВЯНЕ С УСТАНОВЕН  УЧИЛИЩЕН ТОРМОЗ В ПГ”Златю Бояджиев” гр.Брезово.

По-голямата част от ситуациите на тормоз могат да бъдат овладяни от учителите, а някои от самите деца. Всяка намеса изисква внимателна преценка на ситуацията и нейната тежест. Важно е да се разграничат случаите, когато не се касае за тормоз, а само за игра или приятелско премерване на силите между учениците. За целта е необходимо да се наблюдава поведението на учениците, включително и на тези, които само присъстват без активно да участват.

Ако се касае просто за приятелска игра учителят може да се намеси, за да предупреди децата да внимават да не се наранят.

Ако обаче наблюдаваното поведение може да бъде определено като тормоз е необходимо да се предприемат следните действия.

 1. Прекратяване на ситуация на тормоз.

Задължение на всеки учител/служител е да се намеси, за да прекрати ситуация на тормоз, на която е станал свидетел, като:

 • В случай на физически тормоз учениците трябва да бъдат разделени и да се прекрати физическият контакт между тях незабавно;
 • Не трябва веднага да се разпитва за случилото се, да се обсъждат причините за насилието или да се изяснява ситуацията;
 • Важно е учителят ясно да обяви пред всички, че това е насилие и то е недопустимо поведение.
 1. Реакции спрямо ученика, упражнил тормоз.
  • Когато става въпрос за първа проява, която не е тежка по отношение на нанесената вреда, може да се приложи подходът за възстановяване на щетата. Той се прилага от класният ръководител или педагогическия съвет.
 • Учителят със спокоен и умерен тон, както и с държанието си, показва ясно, че проблемът е в начина на поведение, а не в личността на самия ученик, и че хората правят грешки, които следва да бъдат поправени, без да се налагат наказания;
 • Ключов момент във възстановяването на щетата е, че класният ръководител разговаря с ученика, а ученикът сам избира и решава как ще поправи грешката си. С това негово решение трябва да се съгласи и потърпевшия от тормоза ученик;
 • Класният ръководител изслушва ученика, упражнил тормоза в отсъствието на потърпевшия ученик;
 • След изясняване на ситуацията и постигане на договорка, класният ръководител за определен период от време проследява поведението на учениците и дава обратна връзка;
 • Класният ръководител може да потърси съдействие и от другите учители, който също може да подпомогне работата на учителя като наблюдава ученика във взаимоотношенията му с другите ученици и даде насоки за действията и мерките, които учителят да предприема при необходимост.

 

 • При повтаряне на едни и същи нарушения на правилата се прилага подходът за възстановяване на щетата, уведомяване на класния ръководител и УКС, като се съставя протокол за тормоз.
 • Класният ръководител уведомява родителите за случилото се, както и за предприетите от училището действия за разрешаване на ситуацията;
 • Разговорът се провежда в партньорски взаимотношения, като се предоставя отворено пространство за споделяне на техните опасения и гледни точки;
 • Родителите трябва да бъдат запознати, че критиките, обидите и неглижирането на другия ученик от тяхна страна само ще задълбочат конфликта;
 • От разговора могат да бъдат изведени конкретни договорки кой какво може да предприеме и какво се очаква като резултат;
 • Учителят насочва родителите за консултация с директора или подходяща институция.
  • При много сериозно ниво на тормоз – злоупотреба със сила, както и при екстремни ситуации, в които съществува опасност за живота и здравето, телесния интегритет, както на ученика-жертва, така и на ученика-извършител се уведомява Дирекция социално подпомагане – Отдел за защита на детето, Държавната агенция за закрила на детето или МВР.
 • Учителят или служителят, станал свидетел на подобен тормоз, ако не може да се справи сам е длъжен да потърси помощ от охраната в гимназията или други лица, намиращи се в района на инцидента,;
 • След прекратяване на физическия контакт между лицата, свидетелят на тормоза уведомява директора на гимназията и регистрира ситуацията на насилие в единния регистър на училището;
 • Директорът свиква УКС за справяне с тормоза и уведомява отдела за „Закрила на детето” по местоживеене и отдела за „Закрила на детето” към ДСП – гр.Раковски, местната комисия за БППМН, РУО и полицията;
 • УКС за справяне с тормоза обсъжда ситуацията на свое работно заседание и съставя протокол за тормоз, уведомява класния ръководител и родителите на учениците като ги насочва към местната комисия за БППМН и полицията, ОЗД и общината по силата на координационния механизъм.
 1. Реакции спрямо ученика, който е обект на тормоз

Работата с ученици, които са обект на тормоз, трябва да бъде насочена към формиране у тях на умения за справяне с подобно поведение.

 • Класният ръководител говори с ученика, по възможност още същия ден (или веднага след като е разбрал за случая, ако се касае за ситуация, за която е научил случайно) и да разбере какво точно се е случило;
 • Необходимо е да се подчертае поверителността на разговора, като се спомене кои ще бъдат уведомени за случилото се;
 • Класният ръководител наблюдава ученика в следващите дни, за да се увери как се чувства и при необходимост отново разговаря с него.
 1. Реакции спрямо наблюдателите
 • Класният ръководител изтъква тези, които са се намесили в защита ценностите на училището. От останалите очаква да направят същото, ако се случи в бъдещето;
 • Класният ръководител насърчава учениците за грижа спрямо учениците, станали обект на тормоз.

 

 1. IV. УЧИЛИЩНА СИСТЕМА ЗА НАСОЧВАНЕ КЪМ ДРУГИ СЛУЖБИ
 2. Регистриране на ситуации на тормоз.
 • Създава се единен регистър за описване на ситуации на училищен тормоз;
 • Всяка ситуация на тормоз се описва в регистъра от учители/служителя, който я е наблюдавал с цел проследяване развитието на случая във времето и планиране на подходяща интервенция;
 • Регистърът съдържа кратко описание на всяка ситуация, кога се е случила, кои са участниците и какви мерки са били предприети;
 • Регистърът се съхранява на общодостъпно място в учителската стая;
 • Класните ръководители следят вписаните в регистъра случаи и предприемат необходимите мерки за взаимодействие с учителите, родителите и директора.
 1. Насочване към други служби.

В случаите, при които поведението на детето се отличава с изразени агресивни прояви, снижен контрол върху гнева, склонност да разрешава конфликтни ситуации с насилие е необходимо да бъде потърсено съдействие от страна на отдел „Закрила на детето” по местоживеене.

Като първа стъпка се уведомява директора на училището, който е задължен да уведоми съответния отдел „Закрила на детето” по местоживеене и отдела за „Закрила на детето”, на чиято територия е училището, местните комисии за БППМН, полицията и УКС.

В тази връзка е необходимо да бъде потърсено съдействие от страна на Детска педагогическа стая или социалните работници от отделите „Закрила на детето” към Дирекциите „Социално подпомагане”. Социалният работник е професионалистът, който може да проучи ситуацията, в която се намира детето, условията, при които живее, родителският капацитет и при необходимост да предприеме мерки, които да подпомогнат детето и семейството като цяло.

 

Съставил:

Дора Чучулигова

 

 

 

 

 

 

 

П Л А Н

 

за работа на училищен координационен съвет за справяне с тормоза в училище

 

по изпълнение

на „Механизма за противодействие на училищния тормоз“

 

въведен със заповед на Министъра на МОМН РД 09-611/18.05.2012г.

 

 

учебна 2016/2017 година

 

 

 

                                                          Състав на съвета:

 

 1. Председател: Дора Чучулигова

 

 1. Членове: учител ФВС

Инж.Стоян Минчев

 

 

І. Предмет

 

Проучване и подпомагане психичното развитие и здраве на децата и юношите в системата на средното образование, чрез превантивни мерки и сътрудничество по прилагането на механизъм за противодействие на училищния тормоз между децата и учениците в училище.

Единният механизъм за противодействие на тормоза е разработен от Министерството на образованието, младежта и науката с участието на МТСП, АСП, ДАЗД, МВР, ЦКБППМН и неправителствените организации – НМД, фондация „Стъпки за невидимите деца в Българи,” фондация „Асоциация Анимус”, Дружеството на психолозите в България и УНИЦЕФ.

ІІ. Цел

 

 • Разработване и прилагане на цялостен училищен подход, полагане на координирани и последователни усилия за предотвратяване на тормоза и създаване на по-сигурна училищна среда.

 

ІІІ. Задачи:

 

 1. Разработване и прилагане на превантивни дейности за предотвратяване на тормоза в училище
 2. Разработване на защитна мрежа за интервенция при случаи на тормоз в училище

 

ІV. Общи положени

 

 • Във всяко училище се създава координационен съвет с ясни функции и делегирани отговорности, който да отговаря за планиране, проследяване и координиране на усилията за справяне с тормоза. Съветът да се ръководи задължително от заместник-директор и да включва училищния психолог или педагогически съветник, учители, ученици и родители.
 • Превенцията на тормоза включва комплекс от мерки, които най-общо имат за цел ограничаване и/или елиминиране на предпоставките и рисковите фактори, допринасящи за насилието.
 • Комплексът от превантивни мерки трябва да включва всички възможни аспекти и форми на тормоза, ясно да фокусира вниманието върху участието на всички групи и да се планира на три нива – класна стая/паралелка, училище, общност.
 • За да се изгради защитната мрежа е необходимо да се поставят ясни граници, изграждане на ценности, правила и процедури, които не допускат прояви на насилие и тормоз във взаимоотношенията в училище
 • По-голямата част от ситуациите на тормоз могат да бъдат овладени от учителите, а някои от самите деца. Всяка намеса изисква внимателна преценка на ситуацията и нейната тежест.
 • Важно е да не бъдат омаловажавани и първите прояви на влошаване на отношенията между децата и поведение, което е неприемливо. Необходимо е още при най-малките сигнали и съмнения за тормоз да се предприемат стъпки, за да се предотврати ескалация на насилието и да се изпрати ясно послание, че такова поведения няма да бъде толерирано. Вниманието трябва да бъде насочено както към проявите на физически тормоз, така и към неговите социални и психологически форми.

 

Д Е Й Н О С Т И:

 

Дейности по прилагане на превантивни дейности за предотвратяване на тормоза в училище

 

 1. Оценка на проблема, през мнението на учениците – с помощта на анкета

Срок:        до 15.10.2016г.

Отг.:   УКС и кл.ръководители

 

 1. Анализ на проявите на училищен тормоз и наличните правила и решения за справяне с него – честота на булинга, форми, рeзултати, последствия, налични и липсващи правила.

Срок: до 30.10.2016г.

Отг.:   УКС

 1. Запознаване на учениците от ІХ клас и родителите им със същността на тормоза, проявите и участниците в процеса и опресняване, актуализиране на механизма с останалите ученици.

Срок: до 14.10.2016г.

Отг.:   класни ръководители

 1. Повишаване на квалификацията на персонала за справяне в ситуации на тормоз

Срок: целогодишен

Отг.:    директор на училище

 

 1. Оптимизиране на училищното наблюдение и контрол, в зависимост от резултата от оценката на проблема

Срок: до 30.10.2016г.

Отг.:    директор на училище

 

 1. Участие в Ден на розовата Фланелка – Ден за борба с тормоза в училище

 

Срок:  последна сряда на месец февруари 2017г.

Отг.:    УКС и преподавателите

 

 

 1. Анкета за проблемите с тормоза  през погледа на учениците, анализ и решения за спрявяне.

 

Срок:   юни 2017г.

Отг:     УКС и преподавателите

 

 

Изготвил:………………………………..