Стартиране на проект „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“

Стартира изпълнението на проект „Система за кариерно ориентиране в училищното образование “

 

Със заповед № РД09-8/11.01.2016 г. на Ръководителя на Управляващия орган на ОП НОИР стартира изпълнението на дейностите по проект  BG05M2OP001-2.001-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“ по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M20P001-2.001 ,,Система за кариерно ориентиране в училищното образование “.

Бюджетът на проекта е 7 471 828,73 лева

Дейностите, които ще се изпълняват са:

 • Дейност 1. Развитие на системата за кариерно ориентиране на ниво училище;
 • Дейност 2. Създаване и прилагане на модел „Училище – пазар на труда“ за подпомагане на трудовата и професионална реализация на завършващите средно образование;
 • Дейност 3. Създаване на инструменти за ранно кариерно ориентиране на застрашените от отпадане ученици и учениците със специални образователни потребности (СОП);
 • Дейност 4. Дейности за организация и управление на проекта;
 • Дейност 5. Дейности за информиране и публичност, съобразени с Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г. 

Целеви групи са:

 • 100 000 ученици от I до XII клас от всички видове и степени на училищното образование. 20 000 от тях ще получат индивидуална консултация за избор на образование и/или професия. За целите на апробирането на Програмата учениците ще бъдат обособени в две подгрупи:
  • ученици от I-VI клас, които ще вземат участие в дейности от модул „Осъзнаване на възможностите“;
  • ученици от VII до XII клас, които ще вземат участие в дейности от модулите „Осъзнаване на възможностите“, „Самоосъзнаване“, „Учене за вземане на решение“ и „Учене за осъществяване на преход“;
 • 150 кариерни консултанти, наети в 28 центъра за кариерно ориентиране за предоставяне на услуги по кариерно ориентиране на ученици, родители, учители, педагогически специалисти и др.;
 • Общо 126 души педагогически специалисти от пилотните училища, които формират 42 екипа в пилотните училища. Екипите от педагогически специалисти включват директор на училище, педагогически съветник/психолог/ресурсен учител, класен ръководител. Те ще бъдат пряко ангажирани с апробирането на модела за кариерно ориентиране на учениците на ниво училище.;

За повече информация : orientirane.mon.bg

НЕУЧЕБНИ ДНИ НА 12 И 13 ЯНУАРИ 2017Г.

Във връзка с дадени предписания с изх. № 168 / 11.01.2017г. от РЗИ – Пловди за удължаване на ваканцията на учениците от област Пловдив и Заповед № 435 /11.01.2017г. на директора на ПГ  „Златю Бояджиев“ –  12 и 13 януари 2017г. ще бъдат неучебни дни.

Учебните занятия ще започнат на 16.01.2017г. /понеделник/.

от Ръководството

Промяна в седмичното разписание на учениците в задочна форма на обучение за 12.01. и 13.01.2017г.

Във връзка с обявени неучебни дни за учениците в дневна форма на обучение, изменям седмичното разписание на учениците в задочна форма на обучение за 12 и 13.01.2017г.,.

Промяна в седмичното разписание 

От ръководството

ЗА УЧЕНИЦИТЕ В ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ!!!!

Във връзка с обявените неучебни дни за учениците в дневна форма на обучение на 09 и 10 януари, седмичното разписание на учебните занятия за януарска сесия  на учениците в задочна форма на обучение ще бъде изменено.Запознайте се с приложената заповед.

промяна в седмичното разписание