Публични изяви през месец март по проект „Твоят час“

През месец март по проект „Твоят час“ в ПГ “ Златю Бояджиев“ приключиха успешно дейността си две групи по интереси.

На 09.03.2018г. се проведе публична изява на група по интереси «Направи си сам» .Целта на изявата е да се запознаят учениците, учителите и родителите на участниците в групата с конструираното и сглобено изделие/велосипед с двигател/, както и майсторско то управление на велосипед и дрон по определени елементи.

Изявата се проведе на физкултурната площадка на ПГ « Златю Бояджиев». Управлението на велосипед с двигател се извърши по предварително подготвен полигон с определени елементи, които трябва да се преминат качествено и за определено време.Управлението на дрона се заключава в изпълнение на фигури от летежа на апарата.

На събитието присъстваха учители , ученици и родители.

Представителната изява на група «Живей активно» се състоя на 19.03.2018г. в ПГ,,Зл.Бояджиев“ гр.Брезово.На събитието присъстваха част от учителите както и  ученици от ПГ,,Зл.Бояджиев“ и СУ,,Хр.Смирненски“.Участниците в групата изиграха двустранна игра по волейбол със състезателен характер.

            Целта на извънкласната дейност е усвояване на знания, спортно-технически и тактически умения от основните спортове: бодибилдинг, аеробика,   футбол, волейбол, народни хора и танци, гимнастика. Изграждане на общофизическа подготвеност и възпитаване на скоростни и скоростно-силови качества. Възпитаване на траен интерес към занимания със спорт и потребност от активен отдих сред природата. Възпитаване на личностни качества – самоинициатива, толерантност, борбеност, спортсментство и формиране на характера на подрастващите. Изграждане на умения за работа в екип. Постигане на общоспортна образованост на основата на традиционните у нас спортове и спортни дисциплини, както и чрез тези спортове, които подпомагат цялостното оформяне на двигателните способности на учениците.

Публична изява на група по интереси „Краезнание“

 

 

П О К А Н А

от 

група „Краезнание“

 

На 17.04.2018 г. от 14.20 часа в ПГ „Златю Бояджиев” гр. Брезово ще се проведе представителна изява:

 

 „Заключително представяне”

на група “Краезнание“ с ръководител инж. Деяна Баръмска

покана

 

 

 

Важно за учениците от ХI клас самостоятелна форма на обучение

Във връзка с отсъствие на учители, изпитите на учениците в самостоятелна форма в ХI ще бъдат променени, както следва:

  1. Изпит по РМТА практика заложен на дата 20.03.18 година от 14,30 часа се измества на 26.03.18г. от 15,00 часа.

2.Изпит по Управление на МПС категория Ткт заложен за дата 21.03.18г. от 14,30 часа се измества на 26.03.18г. от 11, 00 часа. 

От ръководството.

За учениците в самостоятелна форма на обучение

Съгласно заповеди на директора са променени датите на изпитите за учениците от ХІ клас самостоятелна форма на обучение, както следва:

ТКП пр. ХІ и ХІІ клас  от дата 09.03.2018г. се премества на 21.03.18г. от 10,45часа в учебна работилница;

ЗИП ТКП пр. от 12.03.18г. се премества на 28.03.18г. от 10,45ч. в учебна работилница . Назначават се изпити за ученици в VІІІ клас както следва:

Основи на земеделието т. и основи на земеделието пр.

За повече информация вижте в секция СФО, изпити и изпитни сесии.

Ученици от професионална гимназия “ Златю Бояджиев“ стартират участието си по ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.006-0001 „УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ – ФАЗА 1“

Общата цел на проекта е да бъде повишен броят на учениците в професионалните училища и адаптиране на професионалното образование и обучение (ПОО) към нуждите на пазара на труда. Чрез мерките по тази операция ще бъдат постигнати следните резултати, така че сътрудничеството между системите на ПОО и бизнеса в България да стане по-ефективно:

• Подобряване на връзките между ПОО и бизнеса;

• Подобряване на практическите умения на учениците за работа в реална работна среда;

• Подобряване на перспективите за успешна реализация на завършилите ПОО на пазара на труда.

Конкретните цели на проекта са:

1. Подкрепа за създаване и функциониране на УТФ и/или други съществуващи в професионалното образование форми на учебни или тренировъчни фирми, вкл. учебни компании чрез насърчаване на придобиването на универсални ключови умения и изграждане на партньорства с останалия свят, по-специално с бизнеса.

2. Подкрепа за практическо обучение, организация и провеждане на ученическите практики и удостоверяване на резултатите чрез допълнителни практики в реална работна среда.

проект „Ученически практики“

Публична изява на учениците от група по интереси „Направи си сам“ по проект Твоят час

На 19.01.2018г. в ПГ „Златю Бояджиев“  се  осъществи публична изява  на група по интереси „Направи си сам“ по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „ТВОЯТ ЧАС“, с ръководител Динко Недев . Темата за изявата на учениците – «Конструиране и сглобяване на велосипед с двигател» е да покаже изградените навици и умения у учениците за монтажни дейности на възли и агрегати от различни машини и тяхното конструиране в една.

Изявата протече като обикновено занятие, на което присъстваха – Директорът на училището, председателят на Общинския съвет и учители. Учениците демонстрираха много добри  умения и интерес по дейността на групата.

1600706-2018-01-31-Report 1600706-2018-01-31-Photos.rar

ВАЖНО за учениците в самостоятелна форма на обучение!

Във връзка с обявените официални празници в Република България 05.03.2018г. е почивен ден. Обявените изпити за 05.03.18г. ще бъдат проведени съгласно Заповед № РД – 06-725 /16.02.18г.  на директора, както следва:

  1. Технологично обзавеждане на заведенията за хранене и развлечение ІХ клас- 15.03.18г., кабинет 106 от 14,30часа;
  2. Счетоводство и отчетност в туризма ХІ клас – 14.03.18г. , кабинет 106, от 14,30часа;
  3. Отчетност на фирмата ХІІ клас – 14.03.2018г., кабинет 106, от 14,30часа;
  4. Техническо чертане ІХ и Х клас – 16.03.2018г., кабинет 106, от 14,30часа

ВАЖНО за учениците в задочна форма на обучение

Съгласно заповед № РД – 06-734/20.02.18г. на директора има извършена промяна в датите за изпити през мартенска сесия.Може да се запознаете със заповедта приложена в раздел ЗФО, изпитни сесии и срокове.