Стартиране на Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1

На 25.10.2017г. в Професионална гимназия „Златю Бояджиев“ гр. Брезово стартират групи по  Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1.

Ще започнат своята работа 5 групи за обучителни затруднения и 4 групи по интереси.

Заповядайте на откриването!

Откриване на новата учебна година!

На 15.09.2017г. от 9,00 часа ще бъде тържествено открита учебната 2017/2018 година! Ръководството на ПГ “ Златю Бояджиев“  и педагогическият колектив канят всички ученици, родители и граждани да присъстват!

Автобусите ще тръгват от населените места по същото време като през учебната 2016/2017г.

Заповядайте, бъдете наши гости!

Публична изява на група за преодоляване на обучителните затруднения “ История на моя роден край“

На  28.06.2017 г. се проведе публична изява на група: „ История на моя роден край “, заложена по проект: „ Твоят час“ на тема: „Конференция „

В публичната изява взеха участие ученици от Х а; Х б и ХIб клас. Мероприятието протече според предвидения сценарии. Учениците представиха изработени от тях табла и презентации. Представена беше и кратка презентация на клубната дейност през учебната година.Присъстващите гости имаха възможност да наблюдават състезание между участниците в клуба ,в което те демонстрираха своите знания върху родната история.Постигнати бяха добри резултати,а най –изявените участници получиха награди за цялостна дейност.

Участието в тази изява беше ползотворна за учениците, тъй като им даде възможност да проверят своите знания и да запознаят гостите с дейността на групата.

На публичната изява бяха поканени инж.Даниела Въртоломеева,директор на  на ПГ „Златю Бояджиев“, родители , учители.

Публична изява на група за преодоляване на обучителните затруднения „Философия на храненето“

На  28.06.2017 г. се проведе публична изява с група: „ Философия на храненето“, заложена по проект: „ Твоят час“ на тема: „Конференция по случай приключване дейността на групата- представяне на презентации и изложба“.
В публичната изява взеха участие ученици от IХ a, X а и XIб. Мероприятието протече спокойно. Учениците проявиха заинтересованост и активност. Постигнати бяха добри резултати. Бяха разгледани две презентации. Едната беше на тема „Етикет при начина на хранене в различните култури”. Учениците коментираха приликите и разликите в процеса на хранене в три от световните култури- френската, американската и азиатската както и правилният етикет при хранене на обществени места. Във втората презентация се обсъди степента на постигнатите резултати в края на проекта и дали те надграждат първоначално заложените цели и задачи в дейността на групата.
Участието в тази изява беше ползотворна за учениците, тъй като им даде възможност да изградят и усъвършенстват умението си за формулиране на ясна и аргументирана теза по зададен въпрос, да придобият нови знания в различна философска сфера, да развият творческото и критично мислене.
На публичната изява бяха поканени директора на ПГ „Златю Бояджиев“, председателят на Съвет „Твоя час”, председателят на Общинския съвет- гр. Брезово и учители.

Публична изява на група за преодоляване на обучителните затруднения „Език мой-мъко моя“

На  28.06.2017 г. се проведе публична изява на група: „Език мой- мъко моя“, заложена по проект: „ Твоят час“ на тема: „Какво знам за българския език?”.

В публичната изява взеха участие ученици от IХа,  Ха и ХIа клас. Мероприятието протече според предвидения сценарий. Учениците представиха изработени от тях табла и презентации. Представена беше и кратка презентация на клубната дейност през учебната година. Присъстващите гости имаха възможност да наблюдават състезание между участниците в клуба, в което те демонстрираха своите знания по български език. Постигнати бяха добри резултати, а най –изявените участници получиха награди за цялостна дейност.

Участието в тази изява беше ползотворна за учениците, тъй като им даде възможност да проверят своите знания и да запознаят гостите с дейността на групата.

На публичната изява бяха поканени инж.Даниела Въртоломеева, директор на  на ПГ „Златю Бояджиев“, родители , учители, съвет «Твоят час», представители на община Брезово.