ДЧ за работа с ученици, родители и училищна документация

График на класните ръководители за консултиране на ученици и родители за ІІ срок 2019-2020г.

Допълнителен час на класните ръководители за консултиране на родители и ученици и водене на училищна документация за І-ви срок, уч.2019-2020г.

Изменение на график за провеждане на ДЧРУРУД, І срок, уч. 2018-2019г.

Допълнителен час на класните ръководители за консултиране на ученици и родители за учебната 2018/2019г.

 ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ “ ЗЛАТЮ БОЯДЖИЕВ” ГР. БРЕЗОВО

гр.Брезово,ул.”Васил Коларов” № 1 ,тел.: 03191/2349,факс: 03191/2144,е-mail: pg_zl.boiadgiev@abv.bg

                     З  А  П  О  В  Е  Д

 № РД – 06-690 /13.02.2018 г.

На основание с чл. 20, ал.1, т.4 от Наредба № 4/  20.04.2017г. за нормиране и заплащане на труда, във връзка с чл. 259, ал. 1 от ЗПУО ,

У В Ъ Р Ж Д А В А М:

                                        Г Р А Ф И К

 

на класните ръководители за консултиране на родители и ученици и водене на училищната документация на съответната паралелка за ІІ- ри учебен срок на учебната 2017 / 2018 година

   Клас

Класен ръководител Ден от седмицата Час на провеждане

VІІІ

Деяна Баръмска четвъртък 14.15 – 15.00ч.

ІХ

Йорданка Койрукова вторник 14.15-15.00ч.

Х а

Нели Пашева-Бозикян петък 15,00-15,45ч.

Х б

Ангел Запрянов Илиев петък 13.30-14.15ч.
ХІ а Дора Рангелова Чучулигова понеделник 14.15 – 15.00 ч.
ХІб Нина Генчева Шопова сряда 14.15 ч.-15.00ч.
ХІІ а Видка Тодорова Стоева сряда 14.15 ч.-15.00ч.
ХІІ  б Цветана Иванова Агова понеделник 14.15 – 15.00 ч.

          Посочените 45 минутни часове се провеждат извън разписанието на учебните часове на съответната паралелка. Възнаграждението се изплаща само през времето на учебни занятия. Взетите часове се вписват в дневника на класа.В края на  месеца се подава справка декларация /по образец/ за действително взетите часове.

            Настоящата заповед да се връчи на лицата за сведение и изпълнение.

инж. Даниела Въртоломеева   

Директор на ПГ „Златю Бояджиев”гр. Брезово

 ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ “ ЗЛАТЮ БОЯДЖИЕВ” ГР. БРЕЗОВО

гр.Брезово,ул.”Васил Коларов” № 1 ,тел.: 03191/2349,факс: 03191/2144,е-mail: pg_zl.boiadgiev@abv.bg

                     З  А  П  О  В  Е  Д

                            № РД – 06-42 /20.09.2017 г.

На основание с чл. 20, ал.1, т.4 от Наредба № 4/  20.04.2017г. за нормиране и заплащане на труда, във връзка с чл. 259, ал. 1 от ЗПУО ,

У В Ъ Р Ж Д А В А М:

                                        Г Р А Ф И К

 

на класните ръководители за консултиране на родители и ученици и водене на училищната документация на съответната паралелка за І- ви учебен срок на учебната 2017 / 2018 година

   Клас

Класен ръководител Ден от седмицата Час на провеждане

VІІІ

Деяна Баръмска четвъртък 14.15 – 15.00ч.

ІХ

Йорданка Койрукова вторник 14.15-15.00ч.

Х а

Нели Пашева-Бозикян петък 15,00-15,45ч.

Х б

Ангел Запрянов Илиев петък 13.30-14.15ч.
ХІ а Дора Рангелова Чучулигова понеделник 14.15 – 15.00 ч.
ХІб Нина Генчева Шопова вторник 14.15 ч.-15.00ч.
ХІІ а Видка Тодорова Стоева сряда 14.15 ч.-15.00ч.
ХІІ  б Цветана Иванова Агова сряда 14.15 – 15.00 ч.

          Посочените 45 минутни часове се провеждат извън разписанието на учебните часове на съответната паралелка. Възнаграждението се изплаща само през времето на учебни занятия. Взетите часове се вписват в дневника на класа.В края на  месеца се подава справка декларация /по образец/ за действително взетите часове.

            Настоящата заповед да се връчи на лицата за сведение и изпълнение.

инж. Даниела Въртоломеева   

Директор на ПГ „Златю Бояджиев”гр. Брезово