Годишен план на училището и календарен план

Годишен план на училището , действащ през учебната 2019-2020г.

Годишен план на училището , действащ през учебната 2018-2019г.

годишен план на училището за уч. 2017-2018г.

Пълен текст на документа в .PDF формат

 

 

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ “ ЗЛАТЮ БОЯДЖИЕВ” ГР. БРЕЗОВО

гр.Брезово,ул.”Васил Коларов” № 1 ,тел.: 03191/2349,факс: 03191/2144,е-mail: pg_zl.boiadgiev@abv.bg

 

 

 

 

 

УТВЪРЖДАВАМ :

 

ДИРЕКТОР :……………………….

 

/инж.Даниела  Въртоломеева/

 

 

 

 

 

 

 

 

      Г О Д И Ш Е Н      П Л А Н  НА УЧИЛИЩЕТО

 

 

 

за учебната     2016/2017 година

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настоящият план е актуализиран на заседание на педагогическия съвет

с Протокол №  23  /12 .09.2016г.

 

 

 

РАЗДЕЛ  І

Кратък обективен анализ и оценка на действителното състояние на дейността на училището.

 

РАЗДЕЛ  ІІ

Цели, стратегии и приоритети в дейността на училището през

новата 2016/2017 учебна година

 

Мисия на училището.

Визия на училището.

Цели на училището.

Стратегии в дейността на училището.

Видове вътрешноучилищен контрол.

Приоритети в дейността на училището.

 

РАЗДЕЛ  ІІІ

 

ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ, СТРАТЕГИИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ :

Дейности за постигане на реални резултати от учебно – възпитателния процес.

Основни приоритети във взаимодействията с факторите от социалната среда.

Задачи и форми за работа на Комисията за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

Раздел І

КРАТЪК ОБЕКТИВЕН АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ДЕЙСТВИТЕЛНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

 

Цялостната дейност на Професионална гимназия “Златю Бояджиев”,град Брезово през учебната 2016/2017 година протече съгласно залегналите в годишния план задачи,а именно:

.

·         За високо качество на подготовка на учениците за овладяване на необходимите знания и професионални умения по обучаваната професия и специалност.

·         Засилена компютърна подготовка и овладяване на информационните технологии.

·         Издигане качеството на обучение по всеки учебен предмет.

В училището се обучаваха 217 ученици в дневна ,самостоятелна и задочна форма на обучение в двете специалности:

-“Монтьор на ССТ”,специалност”Механизация на селското стопанство”;

-“Готвач”,”Производство на кулинарни изделия и напитки”;

Средният успех,с който завършваме учебната година е добър .

От всички завършили 12 клас 15ученици  в  дневна форма на обучение, 6 получиха дипломи за средно образование.От явилите  се ученици от дванадесети клас в задочна форма на обучение  успешно положиха ДЗИ четирима.  Успешно положиха държавни  изпити за придобиване на втора степен на професионална квалификация 11ученици от дневна и задочна форма на обучение.

Стратегически силни стъпки бяха направени в областта на планирането на учебно – възпитателната работа,особено плановете на класните ръководители и годишните разпределения по  учебните програми. Правилното планиране на УВП бе решаващо условие за усъвършенстване качеството на организация, структурата и методиката на обучение в училище. Постигнатите много добри резултати от УВР са благодарение на създадените добри условия на УВП.

Слабата мотивация за учебен труд на отделни ученици и допуснатите голям брой неизвинени отсъствия са проблем за педагогическия колектив.По този въпрос е необходимо да се предприемат допълнителни мерки за ограничаване броя на фалшивите медицински бележки и превантивната работа с родители и ученици.

Учителският колектив има възможности да се справя и да решава възниквали проблеми.

Дейността на училището през учебната 2015/2016 година бе подчинена на основните цели и задачи от годишния план. Създадена е добра система за организация, съгласуваност и контрол на резултатите от дейностите.

Необходимо е:

-да се полагат по-големи усилия по мотивирането на учениците в овладяване на необходимите професионални умения и навици  за по-добро представяне на

 

държавните изпити за придобиване на втора  степен на професионална квалификация по националните изпитни програми.

-да продължи работата по гражданското образование на учениците;

-да се прилага гъвкав и нетрадиционен подход при наличие на противообществени прояви и засилване дейността на училищната Комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни;

-да се усъвършенства системата за квалификационната дейност на учителите;

-да се повиши взискателността по опазване на училищното имущество

– да се осигурява по-голяма възможност за професионално обучение при реални производствени условия чрез изнесени учебни практики.

-специално внимание да се отдели на работата с родителите, да се привлекат възможно по-голям брой родители, съпричастни към училищните проблеми, да се търсят нови методи и подходи за приобщаване на родителите към училищния живот, обогатяване на материално – техническата база.

-да продължи работата по осигуряване на подготовка, съответстваща на европейските образователни стандарти.

Трудностите в ПГ”Златю Бояджиев”,гр.Брезово произтичат и от липсата на средства за поддържане на техниката с резервни части и на модерен кабинет по готварство.Опасност се крие и в демографския срив, който и в бъдеще ще оказва неблагоприятно влияние.Училището успешно се справя с интегрирането на ромите и създаването на нормална среда за тяхното обучение и професионално развитие. През последните години в Професионална гимназия „Златю Бояджиев”придобиха средно образование и голям брой ученици в задочна форма на обучение.

 

РАЗДЕЛ ІІ

 

1.      МИСИЯ НА УЧИЛИЩЕТО

 1. Поддържане на високо качество и ефективност на цялостния образователен процес в съответствие с изискванията на ЗПУО и „Европа 2020“, както и на всички поднормативни актове, за да отговорим на предизвикателствата на времето, в което живеем.

2. Придобиване на солидни знания при изучаване на информационните технологии и тяхното практическо приложение в целия образователен процес.

3. Изграждане на стабилни партньорства и на взаимоотношения на толерантност и разбирателство.

4. Възпитаване и изграждане на необходимите социални умения на младите хора за общуване и правилно поведение в обществото.

5.  Изграждане на личности, възпитани в дух на родолюбие и патриотизъм, с модерно виждане за света и с висока степен на конкурентоспособност, така че да превърнем България в просперираща европейска държава.

 

 

2.      ВИЗИЯ НА УЧИЛИЩЕТО

 1.  Училището ще развива своя облик и традиции .То ще се развива като средно училище ,даващо професионална подготовка. Обучението за придобиване на средно образование се осъществява от VIII до XII клас включително в два етапа, както следва:

1. първи гимназиален – от VIII до Х клас включително, и

2. втори гимназиален – от ХI до ХII клас включително.

Професионалното образование се осъществява в средната степен – в първи и във втори гимназиален етап, чрез общообразователната и професионалната подготовка. То може да се допълва и чрез разширената подготовка.

2. Постигането на качествен образователен процес ,реализиран с помощта на висококвалифицирани педагози, които имат съвременно мислене и могат успешно да приложат стандартите на новия ЗПУО.

3.Прилагане на различните форми на обучение, заложени в новия ЗПУО – самостоятелна, индивидуална, дистанционна и комбинирана, с цел да се отговори  на потребностите и да даде достъп до образование. Основна цел на гимназията ще бъде  да се предотврати  преждевременно отпадане и ранно напускане на училище.

4.  Изграждане и модернизиране на  учебната и спортната база за постигане на заложените в нашата мисия приоритети.

5. Ще изработим и ще се ръководим от Етичен кодекс на училищната общност, в създаването на който участват ПС, Общественият съвет и ученическото самоуправление.

6. Ще продължим да обогатяваме книжното богатство на нашата библиотека, за да я превърнем в любимо място за отдих и творчество.

 

 

3.      ЦЕЛИ НА УЧИЛИЩЕТО

 

ü  Издигане и утвърждаване престижа на училището.

ü  Повишаване качеството на учебно – възпитателната и производствена  работа.

ü  Ускорено и ефективно изучаване на ИТ в производството.

ü  Осигуряване на условия за физическо, умствено, нравствено и социално развитие на подрастващите.

ü  Повишаване квалификацията на учителите.

ü  Участие на училището с проекти по оперативните програми на ЕС

ü  Подготовка на високо квалифицирани личности с възможности за реализация.

ü    Даване на учениците на добри знания и подготовка за завършване на средното    си образование, успешно полагане на ДЗИ и приемането им във висшите училища

 

4.      СТРАТЕГИИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

 

ü  Издигане на качествено ново ниво на подготовката на учениците и ориентиране към  актуални професии и специалности.

ü  Усъвършенстване работата с изоставащите ученици и мотивирането им към учебно-производствения процес.

ü  Показване на практическата приложимост на изучаваното учебно съдържание и поставяне на ученика в активна позиция по отношение на знанията.

ü  Акцентиране върху способностите за самостоятелното получаване на знания и тяхното  правилно използване.

ü  Утвърждаване върху способностите за самостоятелното получаване на знания и тяхното правилно използване.

ü  Защита личностното достойнство на учениците в синхрон с процесите на демократизация в обществото.

ü  Обогатяване на материално-техническата  база.

ü  Обогатяване творческата дейност на учители и ученици, чрез прилагане на нови форми и методи на обучение.

 

 

5.      ПРИОРИТЕТ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО.

 

ü  Акцентиране върху професионалната подготовка на учениците и решаване на задачите,произтичащи от ЗПУО и Закона за професионалното образование и обучение.

ü  Повишаване ефективността на УВР чрез подобряване организацията на учебния процес и повишаване професионалната подготовка, компетентност и квалификация на педагогическите кадри.

ü  Подобряване на вътрешно училищната квалификационна и методическа дейност.

ü  Повишаване качеството на педагогическия и административния контрол.

ü  Гражданско образование.

ü  Задълбочаване на контактите с обществени организации и институции, отворени за проблемите на училището и привличане на допълнителни източници за подпомагане на училищните дейности и подобряване на МТБ.

ü  Привличане и приобщаване на родителската общественост за активно участие в решаване на училищните проблеми и утвърждаване на училищното настоятелство като орган, подпомагащ цялостната УВР.

 

РАЗДЕЛ   ІІІ

 

ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ, СТРАТЕГИИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ

 

1.Дейности за постигане на реални резултати от учебно – възпитателния процес:

-Провеждане на контролни работи за установяване на входно  и изходно ниво.

Отг.преподавателите

срок:началото/края на учебната година

– Подготовка и провеждане на държавни зрелостни изпити

Отг.Директора срок:  м.май

– Обсъждане от комисиите /учители и работодатели/ на изпитни билети,индивидуални практически задания и организационни въпроси при провеждането на държавни изпити през юнската сесия на 2016/2017 уч.година.

Отг. Преподавателите   срок:  м.април

– Провеждане на изпити за придобиване на ІІ степен на професионална квалификация.

Отг. преподавателите;срок м. юни

– Анализ на резултатите на училищно  ниво.

Отг. В.Стоева;Д.Баръмска

срок: м. юли

-Изготвяне график за контролните работи през І учебен срок

Отг.А.Илиев    Срок: 2.10.2016г.

-Изготвяне график за класните работи през І учебен срок

Отг.В.Стоева   Срок: 2.10.2016г

-Изготвяне график за провеждане на  консултации с учениците през  І учебен срок

Отг.Нина Шопова

Срок:30.09.2016 г.

– Изготвяне график за дежурство по дни и преподаватели.

Отг.Динко Недев  ; срок:16.09.2016г

– Изготвяне на седмично разписание на учебните часове

Отг.Динко Недев  ;

Д.Чучулигова;

С.Гачева

срок:12.09.2016г

–  Изготвяне на годишни разпределения на учебния материал и на плановете на класните ръководители

Отг.преподавателите,

Срок:17.09.2016г.

–  Изработване на училищна програма за работа по проблемите на наркоманията, сектите и детската престъпност и съгласуването й с РУО на МОН.

Отг.Пред.КБППМН срок15.10.2016г.

–   Изготвяне и утвърждаване на Списък – Образец №1 за учебната година.

Отг. Директора срок:м.септ. 2016 г.

 

–  Преглед на задължителната документация за началото на учебната година.

Отг. Директора

срок 30.09. 2016 г.

 

–  Проверка на училищната документация

 

Отг.Директора

Срок:постоянен

 

– Текущи проверки

 

Отг.Директора

2.Форми на вътрешно-училищен контрол.

-Тестове,контролни работи,разговори ,наблюдения и др.

-Посещения на учебните часове по ЗП и ЗПП

-Посещения на часовете по ЗИП и ЧК

-Разговори с учители и класни ръководители

-Проверка на дейността на учениците по професионална подготовка-учебна практика

3.Дейности за постигане на реални резултати от учебно-възпитателната работа.

-Преподаваният материал се съобразява с учебния план,програма и учениците с цел пълноценното овладяване на знанията и уменията и усъвършенстване методиката на преподаване

Срок:постоянен

Отг.преподавателите

 

-Всеки преподавател изготвя “минимум” и “максимум”на знанията по съответния предмет и запознава учениците с тях.

Срок:м.октомври

Отг.преподавателите

-Повишаване нивото на професионална подготовка по теория и практика на професията с цел реализиране на визията на училището.

Срок:постоянен

Отг.учителите специалисти

-По-добра информация на родителите за състоянието на учениците и засилване на родителския контрол/родителски срещи;разговори с ученици и родители;писма ;посещения при нередовни ученици/

Срок:постоянен

Отг.:Кл. ръководители и

Директора

-Добра координация с общинската  администрация  и органите на реда за предотвратяване на противообществени прояви на учениците;картотекиране на проявените ученици

Срок:постоянен

Отг.Комисията

-Повишаване квалификацията на учителите чрез курсове,семинари,самообразование

Срок:постоянен

Отг:Преподавателите

-Квалификационна дейност на училището изготвяне на план за квалификационната дейност.

Срок:м.октомври

Отг.Д.Баръмска

Д.Чучулигова

-Изготвяне на план на Комисията за борба с противообществени прояви.

Срок:м.септември

Отг.;.Й.Койрукова;С.Минчев

-Изготвяне на план и правилник от Комисията за ЗБУТ и природни бедствия.

Срок:м.септември

Отг.А.Илиев;

-Изготвяне на правилник за вътрешния трудов ред

Срок:2 .09.2016г

Отг.Д.Недев

-Изготвяне на етичен кодекс на училищната общност.

Отг.А.Илиев с.Минчев

Срок:2 .09.2016г

-Изготвяна на стратегия за развитие на училището за следващите 4 години с план за действие и финансиране .

Срок:2 .09.2016г

Отг.  Ц.Агова;

Н.Шопова

В.Стоева

 

 

СОЦИАЛНО – БИТОВА И СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ.

 

 

– Получаване на санитарно разрешително в началото на учебната година.

Отг.Директора

-Превантивна работа с трудовия колектив и всички ученици за създаване на атмосферата за недопускане рушене и унищожаване на придобитото имущество.

Отг.Преподавателите ; срок – постоянен

-Задоволяване на най-неотложните потребности от учебно – технически средства.

Отг. Преподавателите;Директора;

Срок: 15.09.2016 г.

-Изготвяне на план за хигиенизиране на училищната сграда и дворните площи.

Отг. Директора

Срок:30.09.2016г.

-Планиране на строително – ремонтни работи.

Отг.Директора;

Срок м. 12.2016г.

 

-Изготвяне на план за работа през зимата и осигуряване на нормален учебен процес.

Отг.Директора.

Срок 20.10. 2016г.

 

ЧЕСТВАНЕ НА ПРАЗНИЦИ И ПРОВЕЖДАНЕ НА УЧИЛИЩНИ ТЪРЖЕСТВА

 

-Тържествено откриване на новата учебна година.

Отг . : З.Славовска

Д.Чучулигова

Д.Недев

 

Срок:12.09.2016г.

 

 

-Ден на народните будители.

Отг.:Д.Чучулигова;Ц.Агова

Срок 30.10. 2016г.

 

 

 

 

-Патронен празник на училището                                    Отг.В.Стоева

Д.Баръмска

Ц.Агова

 

Срок:14.10.2016г.

-Коледни тържества.

Отг. Й.Койрукова ;

В.Стоева;

Ц.Агова

срок:21.12. 2016г.

 

 

-Трети март- Ден на Освобождението на България

Отг. Ц. Агова;

срок 03.03. 2017г.

– Изпращане на дванадесетокласниците .

 

Отг.Кл.ръководители

Срок:м.май 2017г.

 

-Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост .

Отг. :Директора и Кл.р-ли.

срок 24.05. 2017г.

 

-Закриване на учебната година.

Отг.: Директора;Кл.р-ли

срок 30.06. 2016г.

ЗАДАЧИ И ФОРМИ ЗА РАБОТА НА КОМИСИЯТА ЗА БОРБА С ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ

1.      Задачи:

-издирване и обхват на ученици с асоциални прояви и картотекирането им;

изясняване на причините, довели до извършване на противообществени прояви;

организиране на превантивна работа с ученици и родители.

 

 

2.      Форми на работа

-провеждане на индивидуални разговори;

провеждане на психологически изследвания;

проучване на социални контакти;работа чрез методите на психодиаграмата.

3.      Дейностите за реализиране на основните задачи включени в плана за работа на комисията.

ЗАДАЧИ И ФОРМИ ЗА РАБОТА НА КОМИСИЯТА ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО, ОХРАНА НА ТРУДА И ЗАЩИТА ПРИ ПРИРОДНИ И ДРУГИ БЕДСТВИЯ

1.      Задачи:

-формиране на система от специални знания, умения и навици, необходими за успешната адаптация към живота;

-прецизиране конкретните особености на училището и авариите, които могат да възникнат в и около него;

-осигуряване знания за безопасно движение и за особеностите и опасностите на движението по пътищата;

-поддържане на готовност за своевременен и адекватен отговор от страна на съответните органи, сили и средства в случай на необходимост;

-формиране умения и навици у учениците за мотивирано поведение при бедствия, отговорно отношение към въпросите за личната безопасност и придобиване на практически умения за оказване на първа помощ.

2.      Форми на работа:

-теоретическо и практическо обучение на учениците;

-провеждане на семинари, практикуми и други с учителите;

-превантивна работа;

3. Дейностите за постигане на целите и реализиране на задачите са включени в плана на училищната комисия.

 

 

          ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ “ЗЛАТЮ БОЯДЖИЕВ”ГР. БРЕЗОВО

гр. Брезово, обл. Пловдивска, ул. “В. Коларов” № 1  ;  тел.: 03191-2349;2144 ;e-mail: pg_zl.boiadgiev@abv.bg

 

 

 

 

КАЛЕНДАРЕН ПЛАН

НА ПГ”ЗЛАТЮ БОЯДЖИЕВ”

ГР.БРЕЗОВО

 

 

м.септември

 

1.Изготвяне на Списък-Образец № 1 за учебната година.

 

Срок: 09.2016г.

Отг.Директора

2.Преглед на задължителната документация за началото на учебната година.

Срок:30.09.2016г.                                                                                                                                                                                                                      Отг.Директора

3.Тържествено откриване на новата учебна година.

Срок:12.09.2016г.

Отг.: З.Славовска

Д.Недев

Д.Чучулигова

 

4.Получаване на санитарно разрешително за началото на учебната година.

Срок : 09.2016г.

Отг.:Директора

5.Изготвяне на план на Комисията за борба с противообществените прояви.                                                                                  Срок:30.09.2016г.

Отг. Председателя

  1. Изготвяне на годишни разпределения на учебния материал и на часовете на класния ръководител.                    Срок:17.09.2016г.

Отг.:Преподавателите

7.Изготвяне на план и правилник за ЗБУТ и природни бедствия.

Срок:09.2016г.

Отг.А:.Илиев;

М.Илиев

8.Изготвяне на график за провеждане на консултации с учениците.

Срок:30.09.2016г.

Отг. Н.Шопова

 

м. октомври

1.Изготвяне на критерии за “минимум” и “максимум “ на знанията по съответния предмет и запознаване на учениците с тях.

Срок:м.10.2016г.

Отг.преподавателите

2.Изготвяне на план за квалификационна дейност.

Срок м.09.2015г.

Отг.Г.Тринговска

3.Провеждане на родителска среща.

Срок: 10.2016г.

Директора и Кл.р-ли

4.Изготвяне на график за приемни дни на учителите за разговори с родители и ученици

Срок:19.09.2016г.

Отг.М.Илиев

5.Патронен празник на училището

Отг.В.Стоева

.                                                                                Д.Баръмска

Ц.Агова

Срок:14.10.2016г

6.Ден на народните будители.

Срок : 30 10. 2016г.

Отг.Д.Чучулигова

Ц.Агова

м.декември

 

1.Проверка на училищната документация.

Срок:12.2016г.

Отг.:Директора

2.Организиране на коледно тържество

Срок:21.12.2016г.

Отг.В.Стоева;

Й.Койрукова

м.февруари

 

1.Провеждане на родителска среща.

Срок:м.02.2017г.

Отг.:Директора;

Кл.ръководители

2.Проверка на училищната документация.

Срок:м.02.2017г.

Отг.Директора

м.март

 

1.Честване Освобождението на България.

Срок:03.03.2017г.

Отг.Ц.Агова

2.Проверка на училищната документация.

Срок:03.2016г.

Отг.:Директора

3.Посрещане на Първа пролет.

Срок : 20.03.2017г.

Отг.Г.Ковачев;

М.Илиев

м.май

 

1.Проверка на училищната документация.

Срок:05.2017г.

Отг.Директора

2.Изходни нива на дванадесетокласниците.

Срок:м.05.2017г.

Отг.преподавателите

3.Изпращане на абитуриентите.

Срок:м.05.2017г.

Отг.Кл.ръководители

4.Провеждане на Ден на ученическото самоуправление.

Срок:м.05.2017г.

Отг.Ц. Агова

Й.Койрукова

Н.Шопова

м.юни

 

1.Първи юни-Международен ден за защита на детето.

Срок : 1.06.2017г.

Отг.А.Гаджев;

Ц.Агова

2.Проверка на училищната документация.

Срок:м.06.2017г.

Отг.Директора

3.Изходни нива на учениците ІХ –ХІ клас.

Срок: м.06.2017г.

Отг.Преподавателите

 

 

 

4.Закриване на учебната година.Тържествено връчване на дипломите на дванадесетокласниците.

Срок: 30.06.2017г.

Отг.Директора;

Кл.ръководители

м.юли

 

1.Проверка на училищната документация.

Срок:м.06.2017г.

Отг. Директора