Права и задължения на ученика (родителя)

Извадка от

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

Раздел II

Ученици

 

Чл. 97. (1)Учениците участват като партньори в училищното обучение и имат активна роля за постигане на целите на образователно-възпитателния процес.

(2) В началото на учебната година учениците от всеки клас избират свой представител в Ученическия съвет.

(3) Общо събрание на всички представители избира и утвърждава управителни органи на Ученическия съвет и разработва свой устав и план за дейности през учебната година.

Чл. 98. (1) Ученикът в ПГ „Зл. Бояджиев“ има следните права:

 1. да избира училището, профила или професията и специалността от професията, както и учебните предмети, предвидени в училищния учебен план като избираеми, при спазване изискванията на нормативните актове;
 2. да получава информация по въпроси, свързани с неговото обучение, относно правата и задълженията му в училище, правилата за вътрешния ред и училищната дисциплина – при постъпването му в училище, в началото на всеки учебен срок, както и при поискване;
 3. да бъде консултиран във връзка с професионалното му ориентиране и развитие, да бъде насочван, стимулиран и подпомаган в съответствие с неговите потребности,  желания и способности;
 4. да се обучава и възпитава в здравословна и сигурна среда, както и да получава защита при накърняване на правата и достойнството му;
 5. да се ползва от формите за насърчаване на равния достъп до образование при условия и по ред, определени в нормативен акт;
 6. да ползва безплатно училищната материално-техническа база по ред, определен от директора на училището, в учебно и в неучебно време за развитие на интересите и способностите си;
 7. да участва в извънкласни и извънучилищни дейности, в това число форми на ученическо самоуправление;
 8. да бъде поощряван с морални и материални награди за високи постижения в учебната, извънкласната и извънучилищната дейност и за приноса си за развитието на училищната общност;
 9. да дава мнения и предложения пред директора на училището по отношение на организацията и провеждането на цялостната училищна дейност;
 10. да участва, включително с присъствието на родител, при решаване на въпроси, засягащи негови права и интереси.
 11. да  участва в работата на педагогическия съвет, при обсъждане на резултатите от обучението, наказване и награждаване на учениците.
 12. да получава стипендия при условия и по ред, определени с нормативен акт на Министерския съвет.
 13.  да бъде насочван, стимулиран и подпомаган за развитие на неговите дарби,  умствени и физически възможности.
 14. да  получава индивидуална помощ от учителите съобразно     специфичните си педагогически потребности.
 15. да  бъде защитен от училището, обслужващото звено,  РУО и от МОН при накърняване на личното му достойнство и нарушаване на човешките му права.

 

Чл. 99. (1) Ученикът в ПГ „Зл. Бояджиев“ има следните задължения:

 1. да спазва този правилник и всички правилници действащи в училището, както и  нормите  на поведение в училището и обществото и законите на страната.
 2. да съхранява авторитета на училището и да допринася за развитие на добрите му традиции;
 3. да не отсъства от учебните занятия без уважителна причина – за присъствените форми на обучение ;
 4. да се явява в училище с облекло и във вид, които съответстват на положението му на ученик и на добрите нрави;
 5. да уважава и да не накърнява честта и достойнството на другите, както и да не прилага физическо и психическо насилие;

5а. да не се упражнява физически, вербален, психичен и виртуален тормоз в училище.

 1. да не участва в хазартни игри, да не пуши, да не употребява наркотични вещества и алкохол;
 2. 7. да не накърнява с поведението си авторитета и достойнството на учителя.
 3. 8. да не ползва мобилен телефон и други технически и електронни средства по време на час без разрешение на учителя; В тези случаи мобилните телефони се предават на Директора и се връщат на родителите на ученика. Ако нарушението е направено по време на изпит, ученикът се отстранява, а работата му се анулира.
 4. 9. да не пречи на учителя при и по повод изпълнение на служебните му задължения, както и на съучениците си по време на учебните часове;
 5. 10. да не носи оръжие, както и други предмети, които са източник на повишена опасност;
 6. 11. да не бъде на обществени места без придружител в съответствие с изискванията на Закона за закрила на детето;
 7. 12. да опазва материално-техническата база и чистотата на територията      на училището;
 8. 13. да възстанови в десетдневен срок с парични средства и/или с личен труд нанесени от него материални щети или загуби на училището;
 9. 14.  да участва солидарно с останалите ученици от паралелката или випуска във възстановяването на материални щети или загуби на училището, когато извършителят на деянието, довело до тези щети или загуби, не е установен.
 10. да носи ученическата си книжка в училище и да я представя при поискване на учителя или директора;
 11. да предоставя ученическата си книжка за вписване на оценката при изпитване.
 12. да носи ученическата си лична карта в училище и извън него.
 13. да изпълнява учебните си задължения и задачите, поставени от учителя във връзка с УВР и дейностите в училището.
 14. да се явява в училище 10 минути преди започване на училищните занятия и носи със себе си необходимите училищни помагала, екип по физическа култура, ученическа книжка, лично предпазно облекло и др.
 15. да спазва изискванията за лична и училищна хигиена.
 16. да бъде вежлив и учтив с учителите, съучениците си и възрастните хора.
 17. Дежурството във всеки клас да се осъществява от 2 ученика – външен и вътрешен дежурен.

– Външният дежурен съдейства на дежурните в коридора учители.

– Вътрешният дежурен отговаря за опазване на материалната база в кабинета, почиства  дъската  и докладва отсъстващите за часа ученици.

– Организацията на дежурството за часовете по физическо възпитание и спорт, учебна и лабораторна практика се осъществява от съответния учител.

(2) Неизпълнението на задълженията, предвидени в този правилник, е нарушение на училищната дисциплина.

 

Чл. 100. Ученикът може да отсъства от училище по уважителни причини:

(1) по медицински причини – след представяне на медицински документ, издаден от лекар в лечебно заведение за първична или специализирана медицинска помощ, център за спешна медицинска помощ или спешно отделение на лечебно заведение за болнична помощ въз основа на данните от анамнезата, обективния статус от извършения преглед, резултатите от извършените изследвания и поставената диагноза, отразени в медицинската документация, и след потвърждение от родителя, представителя на детето или лицето, което полага грижи за детето, с писмо, по имейл или в телефонен разговор; документ от спортния клуб, в който членува, документ от ръководителя на УЦ към ПГ « Златю Бояджиев» гр. Брезово, удостоверяващ присъствието на ученика на кормуване след потвърждение от родителя, представителя на детето или лицето, което полага грижи за детето, с писмо, по имейл или в телефонен разговор;

 1. до 3 учебни дни в учебната година въз основа на мотивирана писмена молба от родителя, представителя на детето или лицето, което полага грижи за детето, в която подробно се описват причините,налагащи отсъствието, преди то да бъде направено; в случай че молбата не може да се подаде преди отсъствието на ученика, родителят, представителят на детето или лицето, което полага грижи за детето, уведомява по имейл или в телефонен разговор класния ръководител и подава молбата след направеното отсъствие, но не по-късно от 3 учебни дни след връщането на ученика в училище;
 2. до 7 учебни дни в една учебна година с разрешение на директора на училището въз основа на мотивирана писмена молба от родителя, представителя на детето или лицето, което полага грижи за детето, в която подробно се описват причините за отсъствието, и след решение на педагогическия съвет.

 

 

 Чл. 101. (1) Отсъствията на ученика от учебни занятия по уважителни причини се удостоверяват с медицински документ или писмена молба от родителя или  настойника, представени до 3 дни след отсъствието.

(2)За ученик, обучаван в дневна форма, отсъстващ по уважителни причини, чиито отсъствия  за една учебна година са повече от 25 %  за учебен предмет, директорът на училището по предложение на педагогическия съвет определя със заповед условията и реда за завършване на учебния срок и /или учебната година.

(3) Когато ученикът, подлежащ на задължително обучение, по преценка и по препоръка на здравните органи не е в състояние да посещава повече от 50 дни учебни занятия, класния ръководител предлага на директора да организира индивидуалното му обучение в домашни условия.

В този случай се осигуряват от 6 до 10 учебни часа индивидуални занятия седмично.

 • За ученици от горния курс, ал. 3 се прилага по учебни предмети, по които обучението в домашни условия е възможно след решение на педагогическия съвет.
 • Всеки ученик е длъжен да уведомява класния ръководител за причините и срока на отсъствие.

Чл. 102. (1) Отсъствие на ученик от учебен час без причина се счита за отсъствие по неуважителни причини.

(2) Закъснения до 20 минути за два учебни часа без уважителни причини се считат за един учебен час.

Чл. 103. (1) За ученик, обучаван в дневна форма, чиито отсъствия не позволяват оформяне на срочна или годишна оценка по един или няколко учебни предмета, директорът на училището по предложение на педагогическия съвет определя със заповед условията и реда за оценяване знанията и уменията за завършване на учебния срок и/или учебната година.

Чл. 104. (1) Класният ръководител отбелязва в дневника на класа и веднъж месечно вписва в ученическата книжка броя на отсъствията на ученика по чл. 99 и 102.

(2) При повреден или унищожен дневник информацията за отсъствията на ученика се възстановява от класния ръководител по ред, определен със заповед на директора.

Чл. 105.  (1) За неизпълнение на задълженията си по ЗПУО и този правилник, след изчерпване на останалите механизми за въздействие върху вътрешната мотивация и

за преодоляване на проблемното поведение на учениците може да се налагат следните санкции:

 1. забележка;
 2. предупреждение за преместване в друго училище или в самостоятелна форма на обучение /за ученици, навършили 16-годишна възраст /;
 3. преместване в друго училище до края на учебната година за ученици до 16-годишна възраст ;
 4. преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение – за ученици, навършили 16-годишна възраст.

(2)  Когато ученикът се яви в училище с облекло или във вид, които са в нарушение на този правилник, както и когато състоянието му не му позволява да участва в образователно-възпитателния процес, се налага мярката „отстраняване от училище до отпадане на основанието за отстраняването му“, за което класният ръководител уведомява родителя.

(3) Когато ученикът пречи на учителя и/или на съучениците си по време на учебен час, учителят може  да наложи мярката „отстраняване на ученика до края на учебния час“. Ученикът няма право да напуска територията на училището по времето на отстраняването си.

(4)Дейностите по ал. 3, са:

 1. Почистване на физкултурния салон, класните стаи и коридорите в училището;
 2. Почистване на двора на училището;
 3. Боядисване;
 4. Дейности по поддържането на градинките в двора на училището;
 5. Почистване и ремонт на материално-техническата база;
 6. Възлагане на допълнителни задания по учебните предмети.

(5) Освен налагането на санкция, в зависимост от причините за проблемното му поведение, на ученика се предоставя планирана обща подкрепа за личностно развитие, като консултации по учебни предмети, консултации с психолог и/или с педагогически съветник за преодоляване на проблемното поведение, допълнително обучение и допълнителни консултации по учебни предмети в неучебно време, включително в периода на ваканциите, участие в занимания по интереси, кариерно ориентиране и други дейности с оглед недопускане на нарушения или отпадане от училище.

(6) Видът на общата подкрепа по ал. 7 се определя от координиращия екип съвместно с класния ръководител, учителите на ученика и родителя, представителя на детето или лицето, което полага грижи за детето.

(7) За преодоляване на проблемното поведение и за превенция на отпадането от

училище на ученици, които извършват нарушения, отсъстват по неуважителни причини или са в риск от отпадане, учителите в училището осъществяват връзката и координират сътрудничеството между училището и семейството и между семейството и обкръжението на учениците.

(8) При налагане на мярката по ал. 3 за времето на отстраняване на ученика не се

отбелязва отсъствие, а наложената мярка се документира в дневника на класа и в

ученическата книжка. За времето на отстраняването си до края на учебния час ученикът извършва дейности, регламентирани в ал. 4 ,съобразени с възрастовите особености и здравословното му състояние и неунижаващи достойнството му.

Чл.106.  (1)Учениците имат право да бъдат освобождавани от учебния предмет “Физическо възпитание и спорт”, за да се изключат заболявания, за които е противопоказно упражняване на физическо възпитание и спорт. Освобождаването се определя със следните документи:

 1. Медицинско удостоверение,издадено от личния лекар със срок за “допускане” или “недопускане” да се упражнява спортна дейност.
 2. Протокол от ЛКК по профила на заболяването.
 3. РЕЛКК, която има предназначение да определя инвалидността на деца до 16г. и / или от ЛКК, ако ученикът е вече освидетелстван от РЕЛКК.

  (2)Ученици освободени от учебния предмет ФВС, задължително присъстват в учебния час,  като изпълняват помощни функции на преподавателя.

Чл.107. Ученикът проявява виновно неизпълнение на задълженията си когато:

 1. Нарушава установения ред в училището и обществото и дава лош пример с постъпките си.
 2. Уврежда интересите на съучениците си.
 3. Нарушава изискванията на чл.99 от този правилник

Чл. 108. (1) Особено тежки нарушения се считат:

 1. Направени над 50 отсъствия по неуважителни причини.
 2. Проява на физическо и психическо насилие и жестокост.
 3. Употреба и съдействие за употреба на наркотични и упойващи средства, алкохол, пушене на обществени места.
 4. Участие в политически партии или организации.
 5. Установени кражби.
 6. Други постъпки, застрашаващи здравето или уронващи престижа на училището, учителите и учениците по преценка на педагогическия съвет.

(2) При първа  проява без особено тежки последици на ученика се налага санкция  по чл.105. (1), т. 1,2, а при втора проява – по т. 3, при системни прояви или тежки нарушения по т.3 или т.4.

(3) На ученика не се налага санкция, ако не е проявено педагогическо въздействие от специалист  и родителите не са  запознати и заангажирани с постъпките на ученика.

Чл. 109.  (1)  За едно нарушение не може да бъде наложена повече от една санкция.

Чл. 110.  (1) Санкциите  и мерките са срочни.

(2) Срокът на санкцията по чл. 105, ал. 1, т. 1 и  т.4 е до края на учебната година,  а по чл. 105, ал. 1, т. 2, 3 и 4  се определя в заповедта за налагането й.

(3) Когато санкциата по чл. 105, ал. 1, т. 3 и 4 е наложена до 30 учебни дни преди края на втория учебен срок, тя влиза в сила от началото на следващата учебна година.

Чл. 111. (1) Видът и срокът на санкцията се определят, като се отчитат видът,  тежестта на нарушението и личностните особености на ученика.

(2) Санкциите по чл. 105, ал. 1, т. 3 и 4  се налагат като крайна мярка при тежки или системни нарушения.

(3) Санкциите  по чл. 105, ал. 1 се налагат и за допуснати отсъствия по неуважителни причини, както следва:

 1. Забележка за 30 отсъствия по неуважителни причини.
 2. Предупреждение за преместване в друго училище,  за ученици до 16години, а над 16г. –преминаване в самостоятелна форма на обучение, при направени  до 50 отсъствия по неуважителни причини.
 3. Преместване в друго училище за подлежащи ученици, а за навършили 16 години – преместване в самостоятелна форма при направени над 60 отсъствия по неуважителни причини.

Чл. 112. (1)  Санкцията по чл. 105, ал. 1, т. 1 се налага със заповед на директора по предложение на класния ръководител, а санкцията по чл. 105, ал. 1, т. 2 – 4 –  със заповед на директора по предложение на педагогическия съвет.

(2) Мярката по чл. 105, ал. 3  се налага със заповед на директора

Чл. 113. (1) Класният ръководител писмено уведомява родителя за извършеното от ученика нарушение и за правата на родителя в процедурата по налагане на санкцията.

(2 ) Класният ръководител е и докладчик по всяко производство за налагане на санкция по чл. 105, ал. 1 .

(3) Преди налагане на санкция по чл. 105, ал. 1 ,директорът – за санкция по чл. 105, ал. 1, т. 1 и 2, съответно педагогическият съвет в останалите случаи,  изслушва ученика и проверява фактите и обстоятелствата, свързани с конкретното нарушение.

(4) Родителят има право да присъства на изслушването и да изрази мнение.

(5) При необходимост изслушването се извършва в присъствието на психолог, педагогически съветник или социален работник.

(6) За изясняване на фактите и обстоятелствата на изслушването могат да бъдат поканени и да бъдат изслушани учители, които преподават на ученика, както и ученици.

(7) Преди налагане на санкция по чл. 105,  ал. 1,  т. 2 – 4 задължително се уведомява дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес на ученика, представител, на която може да присъства на изслушването с оглед защита на правата и интересите на ученика.  По желание на ученика и на неговите родители дирекция „Социално подпомагане“  може  да го консултира преди налагане и на останалите санкции и мерки.

(8) Преди налагане на санкцията и мерките, с изключение на мярката по чл. 105,  ал. 3,  се  взема мнението на класния ръководител на ученика.

Чл. 114. (1)  В заповедта за налагане на санкцията и мерките се посочват видът на санкцията и/или мярката, срокът и мотивите за налагането им.

(2) Заповедта може да се обжалва пред началника на регионалното управление  по образованието.

Чл. 115. (1)  Класният ръководител уведомява родителя за наложените на ученика санкции  и  мерки.

(2) Наложените санкции и мерки се отразяват в ученическата книжка, в личния картон, дневника на класа и в характеристиката на ученика.

(3) Наложената санкция по чл. 105, ал. 1, т. 1 се обявява от класния ръководител пред класа.

Чл. 116. (1)  При налагане на мярката по чл. 105, ал. 3 за времето на отстраняване на ученика не се отбелязва отсъствие по неуважителни причини.

(2) Отстраненият от час ученик няма право да напуска територията на училището.

(3) Отстраненият от час ученик е длъжен да се яви при директора и писмено да изложи своя разказ за причините, поради които се е стигнало до отстраняването му от час.

(4 Ученик, на когото е наложена санкция по чл. 105, ал. 1, т. 4, продължава обучението си в друго училище при условия и по ред, определени със заповед на началника на регионалното управление  по образованието.

(5) При равни други условия при приемане на ученици за участие в различни проекти и извънкласни форми, организирани от училището, с предимство се ползват учениците, на които не са наложени санкции  и мерки по чл. 105.

Чл. 117. (1) Санкцията  и мерките се заличават с изтичане на срока, за който са наложени, или предсрочно по реда, по който са наложени.

(2) По желание на ученика след заличаване на санкцията по чл. 105, ал. 1, т. 4 той може да продължи обучението си в училището, в което е преместен.

(3) Заличаването се отбелязва в ученическата книжка и в личния картон на ученика.

Чл. 118. За инциденти или обстоятелства, които могат да доведат до инциденти, учениците уведомяват дежурния учител и директора.

Чл. 119. Болен или наранил се ученик напуска учебната сграда само след уведомяване на медицинското лице, родителя и класния ръководител.

Чл. 120.  Дежурните ученици и техните задължения се определят от класните ръководители.

Чл. 121.  Учениците губят правото си на стипендия съгласно Правила за стипендии в ПГ „Златю Бояджиев”, гр. Брезово.

Чл. 122.  (1) Ученици, които имат отличен успех и похвални ученически  и граждански прояви се награждават с:

 1. Похвална грамота.
 2. Книги, други материални награди, екскурзии.

(2) Предложенията за удостояване с награди се правят до директора на съответната

институция от педагогически специалисти, от специалисти, осъществяващи занимания

по интереси с деца и ученици, от родители, представители на децата или от лицата,

които полагат грижи за децата, от ученици в институцията, от други лица и организации.

(3) Предложенията съдържат трите имена на детето или ученика, групата/класа, в който се обучава, мотивите за предложението и информация за конкретните постижения на детето или ученика в подкрепа на направеното предложение.

(4) Комисия, определена със заповед на директора, разглежда постъпилите предложения и предлага на педагогическия съвет да вземе решение за награждаване на децата и учениците.

(5) Директорът въз основа на решението на педагогическия съвет със заповед определя децата и учениците, които се удостояват с награди.

(6) Наградите се връчват на значими национални празници, по тържествени поводи или на специално организирани събития.

Чл. 123.  Ученици от професионално направление Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг имат право на обучение за придобиване на правоспособност за управление на МПС кат. B, като заплащат 50 % от сумата.

Чл. 124.  (1) Ученици от професионално направление „Растениевъдство и животновъдство” не заплащат такси за обучение за придобиване на правоспособност за управление на МПС кат. B и кат. Ткт.

(2) За придобиване на правоспособност за управление на МПС кат.В учениците от професия „Монтьор на ССТ” подават заявления в края на ХІ клас.

Чл. 125.  Всички ученици, обучавани за придобиване на правоспособност за управление на МПС кат. B и кат.Ткт заплащат такси, съгласно тарифите на ИА”АА”/ за явяване на изпити пред ИА’’АА”/.

Раздел III

Родители

 

Чл. 126. (1)  ПГ „Зл. Бояджиев” осъществява процеса на подготовка, обучение и възпитание на учениците във взаимодействие и сътрудничество с родителите.

(2) Родителите имат следните права:

 1. Периодично да получават информация за успеха и развитието на децата им в образователно-възпитателния процес, за спазването на училищната дисциплина, уменията им за общуване с учениците и учителите и интегрирането им в училищната среда;
 2. Да се срещат с класния ръководител и учителите в определеното приемно време или в друго удобно за двете страни време;
 3. Да участват в родителските срещи;
 4. Да изразяват мнение и да правят предложения за развитие на училището;
 5. Да присъстват и при желание от тяхна страна да бъдат изслушани, когато се решават въпроси, които засягат права и интереси на ученика;
 6. 6. Да бъдат консултирани по въпроси, свързани с възпитанието на учениците, от специалист, за което училището им оказва необходимото съдействие.

(3) Родителите имат следните задължения:

 1. Да осигуряват посещаемостта на ученика в училище;
 2. Да се запознаят срещу подпис с училищния учебен план и с правилника за дейността на училището при записване на ученика;
 3. Да не допускат явяването на ученика в училище с облекло или във вид, които не съответстват на правилника на училището, положението му на ученик и на добрите нрави;
 4. Редовно да се осведомяват за успеха и развитието на ученика в образователно-възпитателния процес, за спазването на училищната дисциплина, за уменията му за общуване с учениците и учителите и интегрирането му в училищната среда;
 5. Да се явяват в училището, когато важни причини налагат това и бъдат поканени от класния ръководител или директора.

6. Да информират класния ръководител за отсъствието на ученика от учебни