Правила за получаване на стипендии

Вътрешни правила за отпускане на стипендии на учениците 2022-2023 год.

Изменение на критериите за стипендии 2021-2022 год.

Заповед промяна на правила за стипендии 2021-2022 год.

Заповед за утвърждаване на изменения на правилата за стипендии /.PDF формат/

Заповед – Стипендии

Правила за отпускане на стипендии на учениците от ПГ „Златю Боаджиев“ гр. Брезово /изтегли в .PDF формат/

документи за стипендии

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА-17.09.2019г.

ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ НА УЧЕНИЦИТЕ В ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ  „ЗЛАТЮ БОЯДЖИЕВ” – ГР.БРЕЗОВО, НА ОСНОВАНИЕ ПМС №328/28.02.2017 ГОДИНА

 

Глава първа

 

Общи положения:

Чл. 1. (1) Стипендии се отпускат на ученици от  ПГ „Златю Бояджиев” –гр.Брезово обучавани  в дневна и индивидуална форма на обучение, които са:

 1. български граждани и граждани на държава – членка на Европейския съюз, или на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария и са завършили основно образование;
 2. чужденци, завършили основно образование:

а)  с разрешено постоянно пребиваване в страната;

б)  приети въз основа на международен договор или акт на Министерския съвет.

 1.   ученици с трайни увреждания, които са завършили VII клас и не са усвоили държавните образователни изисквания за основно образование по обективни причини, и са продължили обучението си в класовете от гимназиалната степен на образование.

(2) Учениците нямат право на стипендия, когато:

 1. прекъснат обучението си или повтарят учебната година, с изключение на повтарящи поради болест;
 2. имат наложена санкция с решение на педагогическия съвет – до заличаване на санкцията;
 3. преминат във форма на обучение различна от дневна и индивидуална, по тяхно желание и/или желание на родител/настойник,попечител.

(3)  Ученикът се лишава от стипендията, а получените суми се възстановяват на училището от родителя или от ученика ако е отпусната стипендия въз основа на заявление-декларация с невярно съдържание.

 Чл. 2. (1) Стипендиите на учениците се финансират за сметка на целеви средства от държавния бюджет, които се определят ежегодно със Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година.

(2) Допълнителни средства за стипендии могат да се отпускат от бюджета на финансиращия орган и от бюджета на училището при наличие на възможности за това.

 

 

 

Глава втора

 

 Видове стипендии и условия за тяхното отпускане:

Чл. 3. (1) Месечните стипендии са:

 1. за постигнати образователни резултати-чл.4, приложение №1 и №7

1а.  за постигнати образователни резултати-чл.4а, приложение №1 и №7

 1.   за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането-чл.5, приложение №4 и №7
 2. за подпомагане на ученици с трайни увреждания-чл.6, приложение №5
 3. за ученици без родители-чл.7, приложение №5

4а. за ученици с един родител-чл.7а, приложение №5.

 1. за еднократни стипендии –

покриване на разходи за пътуване-чл.9, приложение №8,  №9

(2)  Стипендиите по ал. 1, т. 1 и т.  2  се отпускат от началото на всяка учебна година и/или от началото на втория учебен срок и се изплащат месечно за периода на учебните месеци/ или до момента на отпадане на критериите за отпускане на стипендии до края на съответния срок.

(3) Стипендиите по ал. 1, т. 3, т. 4 и т. 4а се отпускат от началото на месеца, следващ месеца, през който е възникнало основанието за получаването им и се изплащат за дванадесет месеца (учебни и неучебни).

(4)  Стипендиите по ал. 1, т. 1 и 2 се предоставят след класиране на учениците. За всеки вид стипендия по ал. 1, т. 1 и т. 2 се извършва отделно класиране.

(5) За отпускане на стипендии по ал. 1, т. 3, т.  4 и т. 4а  не се извършва класиране.

(6)  Ученикът има право да кандидатства за повече от един вид месечна стипендия (включително и месечна целева), но може да получи по избор въз основа на писмено заявление само една от стипендиите.

(7)  Стипендиите могат да се получат най-късно до 3 месеца считано от края на месеца, за който се полагат.

(8)  нова –ученици с право на стипендия  по чл.3, ал.1, т.3,4 и 4а при класиране за стипендия за постигнати образователни резултати имат право да получат и 50 на сто от размера им.

Чл. 4. (1) Месечните стипендии за постигнати образователни резултати са в размер  до 60 лева.

(2)  Право да кандидатстват за стипендия по ал. 1 имат всички ученици, обучаващи се в дневна и индивидуална форма, които са постигнали общ  успех не по-нисък от Отличен (5,50):

 1. от предходната  учебна  година, когато се кандидатства за стипендия за първия учебен срок;
 2. през първия учебен срок, когато се кандидатства за стипендия за втория учебен срок.

(3)  Стипендията по ал. 1 се отпуска поотделно за всеки учебен срок в следните размери:

–  в размер 60 лева получават  ученици със срочен/годишен общ успех от Отличен  5,50 до 6,00;

(4)  Стипендиите по ал. 1 се отпускат със заповед на директора от началото на първия учебен срок или от началото на втория учебен срок и се изплащат само за учебните месеци.

(5)  Критерии за класиране на учениците:

 1. основен критерий – общ успех, определен по реда на  ал. 2;
 2. допълнителен критерий – допуснати до 10 отсъствия по неуважителни причини за предходния учебен срок.

Чл. 4.а/нова/ (1) Месечните стипендии за постигнати образователни резултати са в размер  до 50 лева.

(2)  Право да кандидатстват за стипендия по ал. 1 имат всички ученици, обучаващи се в дневна и индивидуална форма, които са постигнали общ  успех не по-нисък от Мн.добър (5,00):

 1. от предходната  учебна  година, когато се кандидатства за стипендия за първия учебен срок;
 2. през първия учебен срок, когато се кандидатства за стипендия за втория учебен срок.

(3)  Стипендията по ал. 1 се отпуска поотделно за всеки учебен срок в следните размери:

–  в размер 50 лева получават  ученици със срочен/годишен общ успех от Много добър  5,00 до 5,49;

(4)  Стипендиите по ал. 1 се отпускат със заповед на директора от началото на първия учебен срок или от началото на втория учебен срок и се изплащат само за учебните месеци.

(5)  Критерии за класиране на учениците:

 1. основен критерий – общ успех, определен по реда на  ал. 2;
 2. допълнителен критерий – допуснати до 5 отсъствия по неуважителни причини за предходния учебен срок.

Чл. 5. (1) Месечните стипендии за подпомагане достъпа до образование са в размер до 55.00 лева.

(2)  Право да кандидатстват за стипендия по ал. 1 имат всички ученици, обучаващи се в дневна и индивидуална форма:

 1. със среден доход на член от семейството за предходния 6-месечен период /до м. септември включително/ е по-нисък или равен на МРЗ за страната – когато се кандидатства за стипендия за първия учебен срок;
 2. със среден доход на член от семейството за предходния 6-месечен период /до м. януари включително/ е по-нисък или равен на МРЗ за страната – когато се кандидатства за стипендия за втория учебен срок;
 3. със общ успех от предходната учебна година е не по-нисък от Добър (4,00) – когато се кандидатства за стипендия за първия учебен срок;
 4. със общ успех от първия учебен срок е не по-нисък от Добър (4,00) – когато се кандидатства за стипендия за втория учебен срок.

(3)  Стипендията по ал. 1 се отпуска поотделно за всеки учебен срок .

(4)  Стипендиите по ал. 1 се отпускат със заповед на директора от началото на първия учебен срок или от началото на втория учебен срок и се изплащат само за учебните месеци/за учениците от XII клас до 31.05./.

 1.   сумата, останала след изплащане на стипендиите за втория учебен срок на текущата учебна година, се прехвърля към сумата за изплащане на стипендии за първия учебен срок на следващата учебна година.
 2. 2. стипендиите се определят на базата на подадените заявления и сумата, по ал.2 т. 2 за  съответния учебен срок.

(5)  Критерии за класиране на учениците:

 1.   основен критерий – среден брутен доход на член от семейството за предходен 6-месечен период и общ успех.
 2. допуснати до 5 отсъствия по неуважителни причини за съответния месец.

 Чл. 6. (1) Месечните стипендии за подпомагане на ученици с трайни увреждания са в размер на 55.00 лева.

(2)  Право да кандидатстват за стипендии по ал. 1 имат всички ученици, обучаващи се в дневна и индивидуална форма, които имат трайни увреждания, удостоверени с решение на органите на медицинската експертиза-ТЕЛК.

(3)  Документи за отпускане на стипендия по ал. 1 се подават:

 1.     когато ученик с трайни увреждания постъпи в гимназията;
 2. от началото на месеца, следващ месеца, през който е възникнало основанието за получаването  й.

(4)  За отпускане на стипендии по ал. 1 не се извършва класиране.

(5)  Комисията по чл. 12  разглежда документите за отпускане на стипендии по ал. 1 в срок до 7 работни дни от датата на уведомяването и прави предложение на директора за отпускане на стипендиите.

(6)  Стипендии по ал. 1 се отпускат със заповед на директора по предложение на комисията по чл. 12.

(7)  Срокът на изплащане на стипендии по ал. 1 е от началото на месеца, следващ месеца, през който е възникнало основанието за получаването им до края на съответната  учебна година или до отпадане от обучение в дневника или индивидуална форма на обучение в гимназията или до отпадане на основанието на  отпускане

и може да се изплаща и за периода на неучебните месеци.

(8) Отпуснатите стипендии се спират за летните месеци при допуснати над 10 отсъствия по неуважителни причини.

 Чл. 7. (1) Месечните стипендии за ученици без родители /сирак /са в размер на 55.00 лева.

(2)  Право да кандидатстват за стипендии по ал. 1 имат ученици без родители.

(3)  Документи за отпускане на стипендия по ал. 1 се подават:

 1.    когато ученик без родители постъпи в гимназията и  в началото на всеки срок за всяка учебна година  ;
 2.       от началото на месеца, следващ месеца, през който е възникнало основанието за получаването  й.

(4)  За отпускане на стипендии по ал. 1 не се извършва класиране.

(5)  Комисията по чл. 12 разглежда документите за отпускане на стипендии по ал. 1 в срок до 7 работни дни от датата на уведомяването и прави предложение на директора за отпускане на стипендиите.

(6)  Стипендии по ал. 1 се отпускат със заповед на директора по предложение на комисията по чл. 12.

(7)  Срокът на изплащане на стипендии по ал. 1 е от началото на месеца, следващ месеца, през който е възникнало основанието за получаването им, до края на учебната година, или до отпадане на обучението в дневна или индивидуална форма на обучение в гимназията  и може да се изплаща и за периода на неучебните месеци.

(8) Отпуснатите стипендии се спират за летните месеци при допуснати над 10 отсъствия по неуважителни причини.

  Чл. 7а. (1)  (нов, в сила от 26.09.2014 г.) Месечните стипендии за ученици с един родител са в размер до 55.00 лева.

(2)  Право да кандидатстват за стипендии по ал. 1 имат ученици с един родител.

(3)  Документи за отпускане на стипендия по ал. 1 се подават:

 1. когато ученик без родители постъпи в гимназията и  в началото на всеки срок за всяка учебна година  ;
 2. от началото на месеца, следващ месеца, през който е възникнало основанието за получаването  й.

(4)  За отпускане на стипендии по ал. 1 не се извършва класиране.

(5)  Стипендии по ал. 1 се отпускат със заповед на директора по предложение на комисията по чл. 12.

(6)  Срокът на изплащане на стипендии по ал. 1 е от началото на месеца, следващ месеца, през който е възникнало основанието за получаването им, до края на учебната година или до отпадане на обучението в дневна или индивидуална форма на обучение в гимназията и може да се изплаща и за периода на неучебните месеци.

(8) Отпуснатите стипендии се спират за летните месеци при допуснати над 10 отсъствия по неуважителни причини.

Чл.7б-нов .На учениците на които не е отпусната стипендия се уведомяват за техните резултати от класирането.

  Чл. 8. (1) Еднократните стипендии са за:

 1. преодоляване от ученика на еднократни социални обстоятелства, свързани с достъпа му до образование – смърт на родител; трайни увреждания на родител /при ученик с един родител/; трайни увреждания  на двамата родители; продължителна безработица на двамата родители; продължително заболяване на ученика и други.
 2. постигнати високи резултати от ученика в учебната, извънкласната или извънучилищната дейност: достигнали до национален кръг на олимпиади и състезания; получили четири и повече награди от общински, областни, национални и международни конкурси, спортни състезания.

(2) Максималният размер на еднократната стипендия до 100 лева на ученик и се определя от комисията за всеки конкретен случай.

(3)  За един и същ ученик стипендия по ал. 1 може да се отпуска само веднъж в рамките на един учебен срок.

(4)  Еднократна стипендия може да се отпусне и на ученик, който получава месечна стипендия.

(5)  За отпускане на стипендии по ал. 1 не се извършва класиране.

(6)  Средствата за еднократни стипендии не могат да надвишават  10  на сто от средствата определени за стипендии по бюджета на  училището.

(7)  Комисията по чл. 12 разглежда документите за отпускане на стипендии:

 1. по ал. 1, т. 1 – в срок до 7 работни дни от датата на уведомяването й прави предложение на директора за отпускане на стипендиите;
 2. по ал. 1, т. 2 – 15 работни дни преди края на всеки учебен срок и прави предложение на директора за отпускане на стипендиите.

(8)  Стипендии по ал. 1 се отпускат със заповед на директора по предложение на комисията по чл.  12.

Чл. 9 (1). Учениците могат да кандидатстват и за отпускане на  месечни целеви стипендии  за покриване на конкретни разходи, свързани с обучението му – покриване на разходи за пътуване; квартирни разходи; подпомагане на учебния процес с учебници и учебни помагала, вещи от първа необходимост и др.

(2)  Комисията по чл. 12  разглежда документите за отпускане на месечни целеви стипендии:

 1. по ал. 1 – в срок до 7 работни дни от датата на уведомяването й прави предложение на директора за отпускане на стипендиите;
 2. по ал. 1 – 15 работни дни преди края на всеки учебен срок и прави предложение на директора за отпускане на стипендиите.

(3)  Средствата за  целеви стипендии са в размер до 55.00 лева  от целевите средства за стипендии, отпуснати за финансовата година.

(4)  Класирането за предоставяне на месечна целева стипендия се извършва отделно от класирането за предоставяне на месечна стипендия по чл. 3, ал. 1, т. 2 от настоящите Вътрешни правила.

(5 Едни и същи обстоятелства или постижения не могат да са основания за получаване от ученика на еднократна стипендия по чл. 8, ал. 1 от тези Вътрешни правила и  целева стипендия.

(6) Когато изплатената стипендия не е използвана по предназначение или не е представен  документ по ал. 2, получената сума се възстановява на училището от ученика или от неговия законен представител – ако ученикът не е пълнолетен.

(7) Максималния размер на месечните целеви стипендии е до 55 лв., но не повече от разходите, за чието обезпечаване се отпуска.

(8) Месечната целева стипендия се прекратява за съответния месец при допускане над 8 отсъствия по неуважителни причини.

(9) Ежемесечно класните ръководители представят информация за промяна в обстоятелствата по ал.9-приложения №8.

(10) Месечните целеви стипендии се отпускат със заповед на директора от началото на първия учебен срок или от началото на втория учебен срок и се изплащат в продължение на целия срок, с изключение на случаите по чл. 1, ал. 2 и ал. 3.

Глава трета

 

Подаване на документи:

  Чл. 10. (1)  Учениците, кандидатстващи за стипендии по реда на тези Вътрешни правила, подават документи при главния счетоводител на гимназията, които  се завеждат с входящ номер подадените заявления – декларации за отпускане на стипендия в ПГ„Златю Бояджиев” -Брезово.

2)  Срокът за подаване на документи за отпускане на стипендия по чл. 3, ал. 1, т. 1 и т. 2 и за месечни целеви стипендии  е до 20 календарни  дни след началото на първи учебен срок, а за втори срок е  до 10 дни  след началото на срока . Документи, подадени след този срок, не се разглеждат и стипендия не се отпуска.

(3)  В срок до 3 работни дни след изтичане на срока по ал. 2 комисията по чл. 12 разглежда подадените документи за предоставяне на стипендии по ал. 1, допуска до класиране, извършва класирането и предлага на директора учениците, на които да бъде отпусната месечна стипендия. Комисията извършва класиране отделно за всеки вид стипендия по чл. 3, ал. 1, т. 1 и т. 2.

(4)  Класирането за получаване на стипендии по ал. 1 се утвърждава със заповед на директора, която съдържа: имената на ученика, вида и размера на стипендията и срока за получаването й. Заповедта се съобщава на учениците, в срок до 3 работни дни от издаването й при спазване разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

Чл. 11. (1) Учениците, кандидатстващи за стипендия, подават следните документи:

 1. по чл. 3, ал. 1, т. 1 от настоящите Вътрешни правила заявление-декларация по образец – Приложение №1 и №7;

1а. по чл. 3, ал. 1, т. 1а от настоящите Вътрешни правила заявление-декларация по образец – Приложение №1 и №7;

 1. по чл. 3, ал. 1, т. 2 от настоящите Вътрешни правила

а)  заявление-декларация по образец – Приложение №4 и №7;

б) служебни бележки за брутния доход на всеки отделен член на семейството на ученика за предходния 6-месечен период. Служебните бележки се издават от местоработата на членовете на семейството на ученика –  за брутен доход по трудови правоотношения.

в) удостоверение от НОИ при:

–  доходи от пенсии /без добавките за чужда помощ за лица с трайно намалена работоспособност/;

–  доходи от обезщетения и помощи по реда на Кодекса за социално осигуряване /детски надбавки и болнични/ без еднократните помощи.

г) документ от Бюрото по труда за удостоверяване на регистрацията през периода, за който се доказва дохода.

д) удостоверение от Социално подпомагане при доходи от месечни помощи и добавки по Закона за семейни помощи за деца и Закона за социално подпомагане.

е) служебни бележки за получени стипендии на учащите се братя, сестри и деца на новия съпруг/съпруга или на лицето, с което съжителства майката или бащата на ученика, ако живеят с него /с изключение на получаваните стипендии по Постановление № 328 на МС от 21.12.2017 г. за условията за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование/. В случай, че не получават стипендия представят служебна бележка от учебното заведение, удостоверяващо това.

ж) служебни бележки или уверения, че пълнолетните  братя, сестри и пълнолетните деца на новия съпруг/съпруга или на лицето, с което съжителства майката или бащата на ученика, ако живеят с него, ненавършили 20 години,  продължават да учат за придобиване на средно образование.

з) документи за доказване на доходи от наем, хонорари и други доходи, декларирани в заявлението – декларация.

и) копие от съдебно решение за прекратяване на брака и присъдена издръжка  и нотариално заверена декларация за липсата на последващ брак или фактическо съпружеско съжителство на майката или бащата с лице, което не е родител по смисъла на § 2 от Допълнителните разпоредби на Постановление № 328 на МС от 21.12.2017 г.  за условията  и реда за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование.

й) копие от смъртен акт – при починал родител.

к) при липса на доходи и регистрация в съответните институции –  декларация удостоверяваща тези обстоятелства.

 1. по чл. 3, ал. 1, т. 3 от настоящите Вътрешни правила:

а)  заявление  по образец – Приложение №5;

б)  решение на органите на медицинската експертиза (ТЕЛК/НЕЛК).

 1.     по чл. 3, ал. 1, т. 4 от настоящите Вътрешни правила

а)  заявление  по образец – Приложение №5;

б) копие на удостоверение за раждане на ученика;

в)  документи, удостоверяващи, че ученикът е без родители:

–  копие от смъртен акт;

–  копие от съдебно решение  за лишаване от родителски права или поставяне под пълно запрещение.

4а. (нова, в сила от 26.09.2014 г.) по чл. 3, ал. 1, т.4а от настоящите Вътрешни правила:

а)  заявления  по образец – Приложение №5

б) копие на удостоверение за раждане на ученика;

в)  документи, удостоверяващи, че ученикът е с един родител:

–  копие от смъртен акт;

–  копие от съдебно решение  за лишаване от родителски права или поставяне под пълно запрещение.

 1.   по чл. 8, ал. 1, т. 1 и т. 2 от настоящите Вътрешни правила:

а)  заявление по образец – Приложение  №6;

б)  мотивирано  становище от класния ръководител до комисията с предложение за отпускане на стипендия .

в)  документи, удостоверяващи основанието.

 1. по чл. 9 от настоящите Вътрешни правила:

а)  заявления по образец – Приложение №8 и №9.

б)  мотивирано  становище от класния ръководител до комисията с предложение за отпускане на стипендия.

(2) В процедурата по разглеждане на подадените заявления за отпускане на стипендии, комисията може да поиска представяне на допълнителни документи от учениците.

 

Глава четвърта

 

Комисия за стипендиите:

Чл. 12. (1) Комисията за стипендии, назначена със заповед на директора, е постоянно действаща и извършва своята работа през цялата учебна година.

(2) Заседанията се свикват от председателя на комисията за стипендиите. За всяко заседание се съставя протокол, подписан от председателя и всички членове на комисията.

(3) Всяка година в срок до 15 януари комисията извършва анализ на критериите за отпускане на стипендии в гимназията и изплатените суми по видове стипендии и прави предложение за изменение и допълнение на настоящите Вътрешни правила.

Чл. 13. (1) Директорът на училището определя комисия за стипендиите, в чийто състав задължително се включват и членове на педагогическия персонал, предложени от Педагогическия съвет.

(2) Комисията по ал. 1:

 1. предлага на директора:

а) разпределението на средствата по видове стипендии;

б) критериите за допускане до класиране и критериите и показателите за класиране на учениците за различните видове стипендии;

в) размера на всеки вид стипендия и периода, за който се отпуска – за учебен срок или за учебна година;

г) конкретните условия и реда за предоставяне на всеки вид стипендия в училището;

д) документите за кандидатстване;

е) отпускането в училището на стипендии по чл. 3, ал. 2.

 1. допуска до класиране, извършва класирането и предлага на директора учениците, на които да бъде отпусната месечна стипендия по чл. 3, ал. 1, т. 1 и 2, включително за месечна целева стипендия по чл.3,ал.1, т.6.Заповедта се обявява на видно място в училището и се публикува на интернет страницата на училището в 3-дневен срок от издаването й, но не по-късно от 14 дни преди крайния срок за подаване на документи за кандидатстване.

3.разглежда документите за предоставяне на еднократни стипендии и стипендии по чл. 3, ал. 1, т. 3, т.4. т.4а  и предлага на директора учениците, на които да бъде отпусната съответната стипендия.

(3)Нова -Директора на училището предоставя предложенията на комисията по ал.2, т1 на ученически съвет.

Чл. 14.Нов –Директора утвърждава със заповед предложенията на комисията или ги връща с мотивирано становище и искания, които са задължителни.

Чл. 15.Нов – класните ръководители ежемесечно представят приложение №8 за всеки ученик класирал се за стипендия по чл.3, ал.1,т.1,1а и 2 и учениците с отпуснати стипендии по чл.3, ал.1 т.3,4 и 4а.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

 • 1. По смисъла на настоящите Вътрешни правила и съгласно Постановление № 328 на МС от 21.12.2017 г. за условията за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование:
 1. „Чужденец“ е всяко лице, което не е български гражданин или не е гражданин на страна – членка на Европейския съюз, или на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, както и лице, което не се разглежда като гражданин на нито една държава в съответствие с нейното законодателство.
 2. „Човек с трайно увреждане“ е лице, което в резултат на анатомично, физиологично или психическо увреждане е с трайно намалени възможности да изпълнява дейности по начин и в степен, възможни за здравия човек, и за което органите на медицинската експертиза са установили степен на намалена работоспособност или са определили вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто.
 3. „Ученик без родители“ е ученик, чиито родители са починали, лишени от родителски права или поставени под пълно запрещение
 4. Членове на семейството на ученика са бащата, майката, непълнолетните или нетрудоспособни братя и сестри. В случаите на повторен брак или фактическо съпружеско съжителство на майката или бащата с лице, което не е родител, за член на семейството се счита новият съпруг/съпруга или лицето, с което се съжителства, както и непълнолетните му деца, ако живеят с него. Ако продължават да учат за придобиване на средно образование, но не по-късно от навършване на 20-годишна възраст, за членове на семейството се считат и пълнолетните братя и сестри, както и пълнолетните деца на новия съпруг/съпруга или на лицето, с което съжителства майката или бащата на ученика, ако живеят с него.
 5. Месечният доход на член от семейството се определя като среден за предходните 6 месеца въз основа на заявлението – декларация. Размерът на минималната работна заплата, приет за база при изчисляване на месечния доход на член от семейството, е среден за предходните 6 месеца.
 6. В сумата на доходите, получени от отделните членове на семейството, се включват всички получени през предходните 6 месеца суми от: доходи съгласно чл. 10, ал. 1, т. 1 – 4 и 6 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица; пенсии, без добавките за чужда помощ за лица с трайно намалена работоспособност; месечни помощи и добавки по реда на Закона за семейни помощи за деца; месечни помощи по реда на Закона за социално подпомагане; обезщетения и помощи по реда на Кодекса за социално осигуряване, без еднократните помощи; присъдени издръжки и стипендии, без получаваните по силата на постановлението. Заявление-декларацията за дохода на семейството трябва да бъде подписано и от родителя (попечителя) на ученика и към него да се приложат съответните документи.
 • 2. „Общият успех” се изчислява като средноаритметична оценка (с точност до 0,01) от годишните/срочни оценки по учебните предмети, изучавани в задължителната подготовка, задължителноизбираемата подготовка и профилираната подготовка.
 • 3. При подаване на  копия на  документите се представят и оригиналите за сверка.
 • 4. При отпускане на стипендия от началото на учебната година се взема предвид успехът от предходната учебна година, а при отпускане на стипендия от втория учебен срок – успехът от първи учебен  срок.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

 • 5.  Стипендиите, отпуснати преди влизането в сила на  Постановление № 328 на МС от 21.12.2017  г., със срок на изплащане, по – дълъг от един учебен срок, продължават да се изплащат при условията и по реда на отмененото  Постановление № 33 на Министерски съвет от 15.02.2013 г.,  за условията и реда за получаване на стипендии от учениците след завършване на основното образование.
 • 6.  Настоящите Вътрешни правила  за отпускане на стипендии на учениците в ПГ „Златю Бояджиев” – Брезово, са утвърдена от директора на гимназията и влизат в сила от началото  на учебната 2019/2020 година.
 • 7. Настоящите Вътрешни правила могат да бъдат изменяни и допълвани по реда на тяхното утвърждаване.
 • 8. (доп., в сила от 15.01.2019 г.)  Настоящите Вътрешни правила  за отпускане на стипендии на учениците в ПГ „Златю Бояджиев” – Брезово, са изменени и допълнени със заповед № 58/15.01.2018 г. на директора на гимназията и влизат в сила от 15.01.2019 г.
 • 9. (доп., в сила от 17.09.2019 г.) Настоящите Вътрешни правила  за отпускане на стипендии на учениците в ПГ „Златю Бояджиев” – Брезово, са изменени и допълнени със заповед № РД-06-18 / 17.09.2019 г. на директора на гимназията и влизат в сила от 17.09.2019 г.