Стратегия на училището

 ПГ”ЗЛАТЮ БОЯДЖИЕВ”

 гр.Брезово,ул.”Васил Коларов” № 1 ,тел.: 03191/2349,факс: 03191/2144,

е-mail: pg_zl.boiadgiev@abv.bg

ЗА РАЗВИТИЕ НА ПГ ЗЛАТЮ БОЯДЖИЕВ”
ЗА ПЕРИОДА 2016/2017 – 2020/2021 година

Основните принципи при разработване на стратегията са общоприетите училищни ценности, произтичащи от Конвенцията за правата на детето, Закона за закрила на детето, Стратегията за развитието на средното образование в РБ, Националната стратегия на Министерството на образованието  и науката за въвеждане на информационните и комуникативните технологии в българското училище, принципите и насоките на Закона за предучилищното и училищно образование . Стратегията е изработена в съответствие с изискванията на чл.263, ал.1, т.1  и е гласувана на заседание на Педагогическия съвет през месец септември 2016 година.

                                          Приложение № 1

  Девиз на гимназията

„Европейски стил в образованието”

Мисия

 1. Поддържане на високо качество и ефективност на цялостния образователен процес в съответствие с изискванията на ЗПУО и „Европа 2020“, както и на всички поднормативни актове, за да отговорим на предизвикателствата на времето, в което живеем.
 2. Придобиване на солидни знания при изучаване на информационните технологии и тяхното практическо приложение в целия образователен процес.
 3. Изграждане на стабилни партньорства и на взаимоотношения на толерантност и разбирателство.
 4. Възпитаване и изграждане на необходимите социални умения на младите хора за общуване и правилно поведение в обществото.
 5. Да изградим личности, възпитани в дух на родолюбие и патриотизъм, с модерно виждане за света и с висока степен на конкурентоспособност, така че да превърнем България в просперираща европейска държава.

Визия

 1. Училището ще развива своя облик и традиции .То ще се развива като средно училище ,даващо професионална подготовка. Обучението за придобиване на средно образование се осъществява от VIII до XII клас включително в два етапа, както следва:
 2. първи гимназиален – от VIII до Х клас включително, и
 3. втори гимназиален – от ХI до ХII клас включително.

Професионалното образование се осъществява в средната степен – в първи и във втори гимназиален етап, чрез общообразователната и професионалната подготовка. То може да се допълва и чрез разширената подготовка.

 1. Постигането на качествен образователен процес ,реализиран с помощта на висококвалифицирани педагози, които имат съвременно мислене и могат успешно да приложат стандартите на новия ЗПУО.

     3.Прилагане на различните форми на обучение, заложени в новия ЗПУО – самостоятелна, индивидуална, дистанционна и комбинирана, с цел да се отговори  на потребностите и да даде достъп до образование. Основна цел на гимназията ще бъде  да се предотврати  преждевременно отпадане и ранно напускане на училище.

 1. Изграждане и модернизиране на  учебната и спортната база за постигане на заложените в нашата мисия приоритети.
 2. С цел да се отговори на изискванията за създаване на приобщаващо и подкрепящо образование, ще се осигури екип от висококвалифицирани специалисти
 3. Ще изработим и ще се ръководим от Етичен кодекс на училищната общност, в създаването на който участват ПС, Общественият съвет и ученическото самоуправление.
 4. Ще продължим да обогатяваме книжното богатство на нашата библиотека, за да я превърнем в любимо място за отдих и творчество.

     АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА УЧИЛИЩЕТО И НА ВЪНШНАТА СРЕДА

 1. УЧЕНИЦИ.

Професионална гимназия „Златю Бояджиев“ е  единственото професионално училище на територията на община Брезово. Началото му е поставено на 01.09 1990 година, когато към СОУ ”Христо Смирненски „ гр. Брезово е разкрита специалност „Механизатор-растениевъд и водач на МПС, кат.Ткт”. Приети са 33 момчета. Възниква възможността за създаване на СПТУ по механизация на селското стопанство. Директор на училището е Видка Т. Генчева. От 1994 СПТУ по селско стопанство се обособява като самостоятелно учебно заведение. През учебната 1995/1996 г. се обучават 96 ученици в две специалности:

-„Земеделец”;

-„Механизатор-растениевъд и водач на МПС, кат. „Ткт”.

През учебната 1996/1997г. за първи път е осъществен прием на 15 момичета в специалността ”Кулинар”. Една година по-късно директор на училището става Маринела Гърчева.

От учебната 2000/2001 г. училището приема ученици в три специалности:

-професия „Монтьор на ССТ”, специалност ”Механизация на селското стопанство”;

-професия „Кулинар”, специалност ”Готвач-сервитьор”;

-професия „Кулинар”, специалност „Готвач”

През 2003 г. училището се преименува в Професионална гимназия гр.Брезово, която вече е с четиригодишен курс на обучение. От 2005г. директор на училището е инж.Даниела Въртоломеева. През 2006 година училището приема да носи името на известния български художник, роден в гр.Брезово, Златю Бояджиев.

През своето 24-годишно съществуване училището обучава няколко хиляди ученици в дневна, задочна и самостоятелна форма :

 • професия „Готвач”, специалност ”Производство на кулинарни изделия и напитки”;
 • професия „Монтьор на селскостопанска техника”, специалност ”Механизация на селското стопанство .

    През последните години приемът на ученици се извършва чрез подбор по документи в съответствие с изискванията на Закона за предучилищното и училищното образование.

 Поради непрекъснато намаляващия брой ученици на територията на община Брезово,училището  се ориентира към привличането на ученици от съседните общини Братя Даскалови и Калояново. Проблем е не само демографският срив, но и увеличаващите се ученици от малцинствените  групи.

За следващата  учебна година приемът ще се извършва по документи. Времето налага в близка перспектива да се търси постепенно обновяване и увеличаване на професиите и специалностите.

От няколко  години се наблюдава повишаване броя на учениците в дневна,задочна и самостоятелна форма на обучение,което показва засилен интерес към средното образование :

Учебна година Брой ученици Брой паралелки
2015/2016 217 10
2014/2015 207 9
2013/2014 201 8
2012/2013 187 8

Все повече ученици пътуват от селата на трите общини – Брезово, Калояново и Братя Даскалови.

През последните години имаме отпаднали ученици, има и такива, които са преминали в самостоятелна форма на обучение. Някои от тях успяват да завършат образованието си и по този начин.

В училището е изградена Комисия за превенция на противообществените прояви, която разглежда конкретни случаи, и се ръководи от Правилника на училището и ЗПУО . Работата й е ефективна и резултатна.

Необходимо е да се работи  с училищен психолог, който да провежда специализирани занимания с деца в риск, с агресивни прояви и застрашени от отпадане.

Необходимо е да се проследява реализацията на учениците по професии за формирането на следващите план-приеми.

Нужно е създаването на условия за активен и здравословен начин на живот.

Наложително е съвместно участие на учители и ученици в проекти и програми на ЕС.

 1. УЧИТЕЛИ

Едно училище е авторитетно и привлекателно най-вече с учителските си кадри.

Смятаме, че ежедневната упорита учебно-възпитателна, извънкласна и извънучилищна работа, изградена на основата на добра квалификация, съгласуваността на професионални действия, отношението към възникващите проблеми от най -различно естество и тяхното успешно решаване са верен атестат за сегашните възможности и солидна база за бъдещото развитие на училището.

Длъжности  и квалификации на  учителите

Учебна година Непедагогически персонал Педагогически персонал Образователно квалификационна степен на педагог. персонал ПКС и научна степен
магистри бакалаври
2015/2016 6 17 14 3 4
2014/2015 6 13 10 3 3
2013/2014 6 15 11 4 3
2012/2013 6 12 9 4 3

 По-голямата част от учителите са със стаж над 10 години и с опит в упражняваната професия.

През следващите 5 години предстои  пенсиониране на  2-ма учители.

Значителният трудов  стаж означава и опит и е добро съчетаване на опита с младостта и стремежа към промени, който носят по-младите. Това предполага добри възможности за оказване на методическа помощ от по-възрастните колеги на по-младите.

Старшите учители трябва да въвеждат новопостъпилите колеги без опит в същността на професията, планиране, методика, уроци.

И за в бъдеще трябва да се проявява стремеж към съчетаване на опита с младостта, като се дава решително път на високоинтелигентните и професионално изявени педагогически кадри.

В ПГ „Златю Бояджиев” работят преподаватели със защитени ПКС. Има стремеж и други колеги да повишават квалификацията си, който не винаги може да бъде реализиран, главно по финансови причини. Въпреки това наложителна остава задачата да се повишава квалификацията на учителите, както чрез получаване на V, IV, III и II ПКС, така и чрез участието им в квалификационни курсове и различни семинари, организирани не само от МОН, но и от неправителствени организации.

 1. ОБРАЗОВАТЕЛНО-ВЪЗПИТАТЕЛЕН ПРОЦЕС

Силни страни:

 • Преобладаващата част от учениците овладяват задължителния минимум от знания;
 • Успешни ДЗИ по български език и литература, биология и здравно образование;
 • Прием на завършващите във ВУЗ;
 • Създадена е възможност за обучение по 2 чужди езика – английски и руски;
 • Броят на оставащите ученици намалява;
 • Възобновена е съвместната производствена дейност на училището с водещи фирми в града и е създадена възможност за провеждане на производствени практики в реална среда;
 • Търсим възможности за реализиране на проекти по различни програми;
 • Резултатите от различните видове изпити със завършващите ученици са добри, особено тези по практика;
 • Квалифициран педагогически персонал;
 • Успешна реализация на план – приема;
 • Привликателна учебна среда -обурудвани кабинети;
 • Училището има въведена  задочна форма на обучение поради засиления интерес от страна на бизнеса към двете професии – „ Готвач” и „Монтьор на ССТ” .

 

ВЪЗМОЖНОСТИ

 

 • Предоставяне на качествено образование.
 • Включване на учителите в различни форми на квалификация.
 • Засилени мерки за контрол на отсъствията и успеха на учениците.
 • Разширяване на сградния фонд – чрез построяване на физкултурен салон и допълнителни класни стаи.
 • Изграждане на ефективно ученическо самоуправление.
 • Провеждане на индивидуални консултации с педагогическите съветници на ученици и родители.
 •  Утвърждаване на традиции и символи на училището

СЛАБИ СТРАНИ :

 • Висок процент извинени и неизвинени отсъствия;
 • Голям брой ученици, оставащи на поправителни изпити;
 • Ниско ниво на подготовка на новоприетите;
 • Не достатъчен брой класни стаи;
 • Незаинтересованост на част от родителите, формални и неизчерпателни практики на комуникация;
 • Недостатъчна реализация по специалността.

ОПАСНОСТИ И РИСКОВЕ

 • Недостиг на финансиране.
 • Намаляване на броя на учениците.
 • Намаляване на мотивацията за учене у учениците.
 • Влошен психоклимат сред педагогическия персонал.
 1. УЧЕБНО-ТЕХНИЧЕСКА И МАТЕРИАЛНА БАЗА

Училището разполага със задоволителна  материално- техническа база,състояща се от:

 1. учебна сграда , стопанисвана заедно със СУ”Христо Смирненски”  -10 класни стаи и специализирани кабинети;
 2. физкултурен салон и спортна площадка;
 3. учебно-производствени бази, разположени в и извън сграда на училището;
 4. учебни работилници по:
 • металообработване
 • 2 кухни
 1. кабинет по сервиране
 2. кабинет по трактори и автомобили
 3. компютърен кабинет ;
 4. кабинет по Безопасност на движението ;

     9.библиотека

ПГ „Златю Бояджиев“ притежава следните движими и недвижими имоти:

 • Земя с площ 89 декара, съгласно решение № 301-649;
 • Земя с площ 6 декара, съгласно решение № 301- А -649;
 • Част от учебна сграда- разпръсната по етажите, оценена на 532000 лв.Сградата е придобита с държавен акт за собственост № 6080/ 28.04.2006г.;
 • Учебна база за професия „ Монтьор на ССТ”, която се владее от училището с договор за безвъзмездно ползване;
 • Учебен автомобил, предоставен за безвъзмездно ползване съгласно договор между училището и общината;
 • Трактори -2 броя;
 • Библиотека-читалня.

Подменена е дограмата на училището по програмата за енергийна ефективност от община Брезово. Ежегодно се правят текущи ремонти на сградата.

Осъвременена е материалната база с бели дъски, мултимедийни проектори, скенери и принтери. Ремонтирани са санитарните възли, облагородени са тревните площи.

Материално – техническата база на гимназията се нуждае от реконструкция, текущи ремонти и модернизиране. Ежегодно се изготвят количествено-стойностни сметки за необходимостта от ремонтни работи и оборудване.

 1. ФИНАНСИРАНЕ
 2. Начин на финансиране.

Финансирането се осигурява от два източника:

 • Със средства от бюджета на Министерството на образованието и науката чрез община Брезово.
 • Собствените приходи.
 1. Участие в програми за финансиране.

ПГ“Златю Бояджиев“ участва в програми за финансиране:

2.1.Национална програма „ Оптимизация на училищната мрежа”, модул „Оптимизиране на училищната мрежа”.

             2.2. Национална програма” „Без свободен час в училище”.

            2.3. Национална програма „Информационни и комуникационни технологии в училище”,по която имаме закупени 10 терминални работни устройства за компютърен кабинет.

6.ВЪНШНИ ФАКТОРИ

Семейна среда, работа с родители, училищно настоятелство, връзка с неправителствени организации, взаимодействие с институции

Силни страни:

 • Добро взаимодействие с институциите;
 • Работа по проекти.

Слаби страни:

 • Липсва решение на проблема с големия брой медицински бележки, издадени от лични лекари;
 • Необходима е работа по повече проекти за обогатяване на материалната база;
 • Слабо участие на родителите в живота на училището;
 • Незаинтересованост на част от родителите към проблемите на децата им;
 • Трудно осъществима комуникация с част от родителите;
 • Недостатъчно съдействие от компетентните органи.

        ЦЕННОСТИ  И  ПРИОРИТЕТИ В РАЗВИТИЕТО

 

 • Високо развитие на: родноезиковата подготовка, чуждоезиковата подготовка, подготовката в областта на информационните технологии и подготовката по всички други предмети.
 • Формиращо оценяване и самооценяване.
 • Обучение в сътрудничество между основните партньори в училищната общност – ученици, учители и родители.
 • Висок професионализъм на педагогическия екип.
 • Ефективна управленска дейност
 • Добро взаимодействие със социалната среда и държавните и обществените организации, свързани с проблемите на образованието и възпитанието на младите хора.
 • Продължаване, обогатяване и утвърждаване на традиции и ритуали в училищния живот.
 1. ЦЕЛ НА СТРАТЕГИЯТА
 • Издигане на качеството на процеса на обучение за постигане на ДОС.
 • Поставяне на ученика в центъра на цялостната педагогическа дейност в училищната общност.
 • Поставяне на ученика в отговорна активна позиция при овладяване на знанията, формиране на различни компетенции по различните учебни предмети и развитие на умения за учене през целия живот.
 • Практическа приложимост на изучаваното учебно съдържание и използване на методите за обучение чрез активни дейности.
 • Използване на различни форми за мотивиране на персонала.
 • Обогатяване на материалната база, разширяване на сградния фонд и допълнително финансиране.

Стратегическите цели и приоритети за развитие на ПГ „Златю Бояджиев” произтичат от:

 • Приетите проекти на националната стратегия за развитието на средното общо и професионално образование;
 • Приетите нормативни актове за развитието на средното общо и професионално образование;
 • Приетите ДОС;
 • Приетите модели за структурата и функционирането на средното образование;
 • Приетите модели на контролна дейност в системата на народната просвета.

 

Главната цел на ПГ „Златю Бояджиев” е да се утвърждава като модерно съвременно училище, което гарантира качествено и конкурентноспособно професионално образование и обучение по изучаваните професии и специалности, съчетаващо своите традиции с Европейски стил в образованието.

 • Да се организира такъв учебно-възпитателен процес, който ще даде възможност за постигане на реални резултати, съгласно изискванията на Стратегията за развитие на системата на средното образование в Република България;
 • Да формира българския гражданин като гражданин на демократично общество – българско и европейско; като свободна, морална и инициативна личност с широка обща култура, уважаваща и спазваща законите, правата на другите, техния език, религия и култура, познаваща и зачитаща националните и общочовешките ценности;

 • Да развива интелектуалните възможности и комуникативните способности на личността, нейната индивидуалност и самостоятелност;
 • Да изгражда физически, морално здрави и дееспособни личности, готови да поемат граждански отговорности;
 • Да формира национално самосъзнание, да възпитава в родолюбие, в обич и уважение към родния край и в съпричастност към глобалните проблеми на човечеството;
 • Да формира потребности, интереси и нагласи за учене, обучение и самоусъвършенстване през целия живот;
 • Да осигури необходимото равнище на общообразователна и професионална подготовка на личността, позволяваща й непрекъснато да се образова и самообразова;
 • Да се създава благоприятна среда за развитие и израстване на всеки участник в общообразователния процес, за удовлетворяване на потребностите както на учениците, така и на учителите;
 • Да се формира положителен имидж на училището както чрез ефективността и качеството на учебно-възпитателния процес, така и чрез успешната социална реализация на завършващите и тяхната конкурентно способност на пазара на труда;
 • Да се създават условия за самореализация на личността на учениците, да се работи с надарените ученици, като се развиват техните заложби;
 • Да се изгражда благоприятен социално-психологически микроклимат;
 • Въвеждане в управлението на училището и образователните дейности на набор от съвременни технологии (от обучение до стратегическо планиране на управлението);
 • Разработване и реализиране на нормативи за обзавеждане на учебните кабинети, лаборатории и работилници по отделните професии;
 • Провеждане на здравна просвета на ученици и родители по проблеми, произтичащи от алкохолна и наркотична зависимост, проблеми на подрастването и сексуалното здраве;
 • Зачитане на отговорностите, правата и задълженията на родителите, установяване на социален диалог „семейство – училище”;
 • Провеждане на срещи със социални работници от общината, на които се получават конкретни указания за работа със семейства, в който има определен риск за децата.

III. ПОДЦЕЛИ

 1. Да се гарантира качествено професионално обучение на всеки ученик, съобразно държавните образователни стандарти (изисквания).

Очакван резултат: получаване от учениците на такава професионална подготовка, която ще им осигури възможност за пълноценна реализация.

 1. Да се създадат условия за развитие заложбите на учениците.

Очакван резултат: участие на ученици в състезания и олимпиади на общинско, областно и национално ниво.

 1. Да се осигурят възможности за повишаване квалификацията на учителите. Очакван резултат: внедряване на нови по-съвършени методи и технологии на обучение, повишаване интересът на учениците, подобряване на резултатите им, творческо удовлетворение на самия учител.
 2. Овладяване от ученици и учители на новите информационни и комуникационни технологии (ИКТ).

Очакван резултат: осигуряване на по-добри възможности за вписване на личността в новите житейски реалности.

 1. Осигуряване на качествено чуждоезиково обучение.

Очакван резултат: създаване на предпоставки за качествена реализация на завършващите.

 1. Повишаване имиджа на училището като учебно заведение с утвърден европейски стил в образованието.

Очакван резултат: безпроблемно изпълнение на план-приема на училището

7.Особено внимание към възпитателната работа в класната и извънкласна дейност.

Очакван резултат: формиране на учениците като личности с широка обща култура.

8.Усъвършенстване на материално-техническата база, реконструиране и модернизиране.

Очакван резултат: подобряване на условията за провеждане учебно-

възпитателната работа.

    9.Мотивиране на родителите за активно съдействие при разрешаване на проблемите в училище и конфликти, възникнали извън него.

Очакван резултат: по-голяма отзивчивост от страна на родителите.

   10.Подкрепа и консултиране на деца и родители с проблеми, насочване към служби, предлагащи специализирана помощ.

Очакван резултат: адекватна помощ на деца с проблеми и осигуряване на добра среда за живеене и учене.

 1. Мотивиране и включване на застрашени от отпадане ученици в различни извънкласни дейности.

Очакван резултат: намаляване на броя на неизвинените отсъствия и броя отпадащи ежегодно ученици.

 1. Предоставяне на алтернативни форми на обучение на учениците, навършили 16 години и застрашени от отпадане от системата на образованието.

Очакван резултат: по-голям брой успешно завършили ученици средно образование.

 1. ДЕЙНОСТИ
 2. Подцел
  • Усъвършенстване на формите, принципите, методите и средствата на обучение.
  • Прилагане на нови технологии за постигане висока ефективност на урока.
  • Организиране на УВП, ориентирането му към развитие личността на всеки ученик.
  • Създаване на условия за ефективен и съдържателен УВП, при гарантиране на творческата свобода на учителя за избор на методи и подходи.
  • Осигуряване на възможност на всеки ученик за изучаване на предпочитаните от него задължителноизбираеми предмети.
  • Модернизиране и обогатяване на МТБ.
  • Проучване и анализ на необходимостта от кадри в направленията, по които се води обучението. Установяване и развитие на контактите с водещите фирми, които да улеснят, както практическото обучение на учениците чрез кооперирана дейност, така и реализацията им след завършване на гимназията.
  • Да се създаде система, осигуряваща информация за реализацията на завършващите.
  • Участие в проекти по програмите на Европейската общност и по национални програми на МОН.
 3. Подцел

2.1. Проучване интересите на новопостъпващите ученици чрез анкета.

2.2. Осигуряване на възможности за извънкласна дейност и повече часове по СИП.

2.3. Организиране на олимпиади по всички предмети.

       2.4. Мотивиране на талантливите ученици за участие в конкурси, олимпиади и    други подобни.

2.5. Мотивиране и стимулиране на колегите, работещи с талантливите деца.

2.6. Популяризиране в средствата за масова информация на постигнатите от нашите ученици успехи в различните видове конкурси, състезания, олимпиади и други подобни.

2.7. Информиране на учениците за предстоящи форми за изява, което да им даде възможност да участват в тях.

 1. Подцел
  • Осигуряване на възможности за творческа изява на учителите, мотивирането им да бъдат новатори в работата си.
  • Оказване на помощ и подкрепа за всеки учител, решил да повишава квалификацията си.
  • Осигуряване на навременна, пълна и изчерпателна информация за всички предлагани форми за повишаване на квалификацията, включително и дистанционни (чрез Интернет).

3.4.Изпълване със съдържание на вътрешно-методическата дейност              Осигуряване на преводни материали (в т. ч. и от Интернет) за работата на ПК и МО.

    3.5.Да се установи (чрез анкета) желанието на учителите да повишават квалификацията си и формите, в които да става това.

    3.6.Осигуряване на възможности за творческа изява на учителите, мотивирането им да бъдат новатори в работата си.

3.7.Популяризиране на изявите, постиженията и творчеството на учениците, учителите и училището.

 1. Подцел

4.1.Използване на ИКТ в групите и клубовете по интереси.

4.2. Провеждане на  индивидуални консултации с учители по ИТ.

4.3.Оказване на методическа взаимопомощ между учителите.

5.Подцел

5.1.Осигурено качествено чуждоезиково обучение по професионална подготовка, с цел успешна реализация в избраните професии.

6.Подцел

6.1.Всички новопостъпващи ученици да бъдат запознавани с историята на училището, с неговите успехи и традиции.

6.2.Да се развиват и дообогатяват ритуалите, свързани с различни моменти от училищния живот, възпитаващи чувство за принадлежност към училището и гордост.

6.3.Създаване на форми за извънкласна дейност.

7 .Подцел

7.1.Оптимално използване на часа на класа за последователно развитие на класа ,за патриотично възпитание и за изграждане на граждански компетентности ,включително чрез ученическото самоуправление.

7.2. Активно участие на учениците в извънкласните дейности, клубове и групи по СИП.

7.3.Създаване на благоприятен микроклимат, който да способства за саморазвитието и самореализацията, както на ученика, така и на учителя.

7.4.Развитие на органите за ученическо самоуправление, което ще позволи по- активното им включване в процесите, произтичащи в училище, като ги направи субекти в тях, ще повишава чувството им за отговорност, ще развива способностите им сами да вземат решения и да ги изпълняват

 1. Подцел

8.1. Търсене на възможности за включване в различни проекти.

8.2.Набиране на дарители за обогатяване на МТБ.

9 . Подцел

9.1.Активно включване на родителите с оглед на по-ефективно реализиране на стратегията за развитие на училището и обогатяване на МТБ.

9.2.Провеждане на работни срещи по проблемите на подрастващите със специализирани институции.

9.3.Провеждане на беседи за борба с наркотиците, тютюнопушенето и противообществените прояви.

 1. Подцел

 

10.1. Провеждане в рамките на ЧК срещи и разговори със служители от специализирани служби.

10.2.Насочване на учениците към отдел „Закрила на детето” за зачитане на техните права.

 1. Подцел

11.1.Активно участие на учениците в извънкласните дейности, клубове и групи по интереси.

11.2. Организиране на състезания и други училищни изяви.

11.3. Провеждане на срещи и разговори със застрашени от отпадане ученици и техните родители на територията на училището и по населени места.

11.4.Търсене на съдействие от страна на общинската администрация.

 1. Подцел

12.1. Даване право на избор на учениците, навършили 16години, да променят формата на обучение, при невъзможност от обучение в дневна форма.

РЪКОВОДНИ ПРИНЦИПИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ

 

 • Разширяване на автономността на субектите в училище.
 • Хуманизация на процеса на образование.
 • Иновативност и творчество.
 • Толерантност и позитивна етика.

 1. АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНСКА ДЕЙНОСТ
 • Работа с програма за ТРЗ и ФСД;
 • Закупен е и внедрен програмен продукт /АДМИНПРО/;
 1. ОБРАЗОВАТЕЛНО-ВЪЗПИТАТЕЛНА ДЕЙНОСТ

Процесът на обучение в училище е организиран в 9 класа /от 9 до 12 клас/. Пълняемостта на паралелките варира от 18 до 25 ученици за дневна и задочна форма на обучение. Има значителен брой представители на малцинствата. Обучението е организирано на едносменен режим. Цялостната учебна дейност е подчинена на утвърдените от МОН учебни планове и програми.

От особено значение за добрите резултати от обучението е установяването на входното интелектуално равнище на учениците завършили основно образование.

При реализация на процеса на обучение е необходимо да се стимулират учителите към разчупване на стереотипните форми на преподаване и замяната им с нови евристични методи на усвояване на учебния материал, преодоляване на информационната претовареност и безсмисленото заучаване на отвлечени определения.

За изоставащите ученици е необходимо да се осигури допълнителна помощ

от страна на учителите под формата на индивидуална работа и специални консултации.На добрите ученици ще се отделя специално внимание, главно чрез интензифициране на тяхната дейност в процеса на обучение.

Учебно-възпитателната работа се реализира чрез учебно-възпитателния процес, извънкласната и извънучилищната дейност, работа на класните ръководители, връзка на училището със семейството, родителската общност,обществения съвет, Комисията за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, служба Закрила на детето.

      В периода 2011-2013г училището участва в проект на МЗ.

   От учебната 2011/2012 г. училището участва в инициативата „Кухнята на траките”.

Училището участва активно в общоградските инициативи.Възпитателната работа е неотменна част от плана на класния ръководител и дейността на педагогическия съвет. Тя се реализира в следните насоки:

 • възпитаване в съзнателна дисциплина – спазване на законовите разпоредби, Правилникът за вътрешния трудов ред и училищният правилник, участие в общоучилищния живот и изява на разностранните интереси на учениците;
 • коригиране на негативните влияния на някои фактори от социалната среда;
 • картотекиране на ученици, които изостават в учебно-възпитателната работа;
 • периодичен отчет на резултатите от учебно-възпитателната работа;
 • контрол върху посещаемостта на учебните занятия, работа с изоставащите ученици и отразяване на разностранни интереси и способности на учениците в рамките на класа, училището и града.

Да се засили връзката учител-родител, което ще доведе до по- добри резултати в УВП.

Целенасоченото възпитание на учениците трябва да се осъществява от учителите както по време на обучението, така също и чрез тяхното цялостно поведение /вътре и извън класната стая/. За възпитанието на учениците значение има външният вид на учителите, техните обноски, маниер, стил на общуване и т.н. Това се отнася и за останалия училищен персонал, с който учениците взаимодействат.

С възпитателна цел се организират и отбелязват всички празници в училището по предварително подготвени сценарии.

 1. КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ

В момента в училището е изградена вътрешноучилищна квалификация. Преструктурираха се съществуващите методически обединения по КОО с цел по-ефективно да изпълняват основните си задачи.

Двама учители притежават професионално-квалификационна степен, а по- голяма част от учителите участват в различни видове квалификации.

Технологията, по която ще се осъществява за в бъдеще вътрешноучилищната квалификация ще включва: семинарни занятия, дискусии, открити уроци, лекции, споделяне на положителен опит, решаване на казуси и инциденти, делови игри. Отделните методически обединения ще представят своята дейност пред целия педагогически съвет в края на всеки срок.

Особено внимание ще се отделя на самоподготовката и самоусъвършенстването на учителите. Ще се обогатява  библиотечният фонд, като за целта се предвидят средства.

Извънучилищната квалификация е необходима поради следните  причини:

 • преодоляване на затвореността и изолацията на учителите единствено в рамките на училищната общност;
 • създаване на връзки и контакти между училището и останалите структури на образователната система и обмяна на добри практики.
 • Големия % на учениците от ромски произход в училището води до необходимостта  да се изградят умения за работа с  тези ученици

 • Необходимостта от преодоляване на отпадането от училище на деца от малцинствените групи

Необходимо е да се акцентира преди всичко на следдипломната специализация.

 1. ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЯТА
 2. През учебната 2013/2014година по НП „Модернизация на материалната база в училище”, модул „ Подобряване на училищната среда” е извършен ремонт на :
 • Учебна работилница по готварство
 • Учебен кабинет за практическо обучение към учебна база на професия         „ Монтьор на ССТ”
 1. Необходимо е извършването на ремонтна дейност на следните кабинети по практическо обучение, за което ще се търсят подходящи алтернативи за финансиране.
 • Кабинета по сервиране.
 • Учебна работилница по готварство
 1. Да се участва по проекти на МОН за обогатяване на материалната база в отделните кабинети и проекти за осигуряване на средства за по-ефективно провеждане на производствена практика с учениците.

Срокът за изпълнение на тази стратегия е краят на учебната 2020/2021 год. Стратегията се актуализира в началото на всяка учебна година, както и в случай на значителни промени в организацията на работа в училището или на нормативната база на средното образование. На основата на тази стратегия всяка година се изработва годишен план за дейностите с конкретни срокове и отговорници. Със стратегията за развиване на училището са запознати всички членове на колектива, учениците, родителите, РУО – гр. Пловдив и финансиращият орган.

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ С ФИНАНСИРАНЕ:

 

Дейност финансиране срок
1. Изработване и утвърждаване на цялостна концепция за провеждане на образователния процес – учебен план и програми, Етичен кодекс, методически обединения и комисии, план-прием, целодневно обучение. Делегиран бюджет до 15.09. на всяка година
2. Обновяване и оборудване на класни стаи и специализирани кабинети. Делегиран бюджет и външно финансиране септември
2017 г.
3. Достъп до интернет и монтиране на мултимедия във всяка класна стая и кабинет. Делегиран бюджет и дарения септември
2018 г.
4. Изграждане на административен корпус, обновяване на фоайе и коридори. Делегиран бюджет и финансиране от община септември
2016 г.
5. Участие в квалификационни форми на педагогическия състав. Делегиран бюджет, синдикати, община постоянен
6. Разработване, спечелване и реализиране на национални и европейски проекти. Фондове на ЕС, община, дарения постоянен
7. Продължаване на работата по Национална програма „ Без свободен час в училище”.

 

Министерство на образованието постоянен
8. Продължаване на традицията за провеждане на благотворителни Коледни и Великденски базари Дарения всяка учебна година
9. Провеждане на традиционен училищен спортен празник, участия в районни и общински спортни състезания. Делегиран бюджет, 129 ПМС постоянен

 

 

 

СТРАТЕГИИ, ЦЕННОСТИ И ПРИОРИТЕТИ ИДЕИ И ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕТО ИМ
– Високо развитие на: родноезиковата подготовка, чуждоезиковата подготовка, подготовката в областта на информационните технологии и подготовката по всички други предмети.

– Формиращо оценяване и самооценяване.

– Обучение в сътрудничество между основните партньори в училищната общност – ученици, учители и родители.

– Издигане на качеството на образование за постигане на ДОС.

– Практическа приложимост на изучаваното учебно съдържание и използване на методите за учене чрез действие.

1. Формиране на екип от висококвалифицирани учители чрез:

– повишаване на квалификацията на дългогодишните педагогически кадри;

– провеждане на целенасочен подбор на новоназначените учители, притежаващи висока квалификация и владеещи чужди езици, ако това се изисква по учебен план на съответния предмет, притежаващи опит за реализирането на проекти;

2. Провеждане на тематични ПС с цел повишаване на вътрешноучилищната квалификация.

3. Осъществяване на сътрудничество между учителите от училището с учители от други водещи училища и/или ВУЗ с цел обмен на добри педагогически практики.

4. Обезпечаване на процеса на обучение с достатъчно технически средства и други необходими пособия.

5. Използване на интерактивни методи на обучение.

6. Използване на информационните технологии в процеса на обучение по всички предмети.

7. Мотивиране на учениците за участие в учебния процес чрез качествено обучение.

8. Въвеждане на нови форми за проверка и оценка на знанията на учениците (тестове).

9. Организиране и провеждане на вътрешноучилищни състезания, олимпиади, изложби, викторини по различни предмети.

10. Привличане в училище на мотивирани ученици чрез провеждане на целенасочена рекламна кампания.

11. Съвместна работа по образователни проекти.

12. Повишаване на нивото на трудовата дисциплина.

13. Усъвършенстване на съществуващите училищни учебни планове и при необходимост разработване на нови, отговарящи на търсенето от учениците и на ресурсите, с които разполага училищната общност.

– Поставяне на ученика в центъра на цялостната педагогическа дейност в училищната общност.

– Поставяне на ученика в отговорна активна позиция при овладяване на знанията и развиване на способностите за самостоятелно търсене и използване на информация от разнообразни източници.

– Подобряване на процеса на педагогическо взаимодействие между основните партньори в училищната общност – ученици, учители и родители.

1. Развиване на ученическото самоуправление в училище.

2. Предприемане на мерки за намаляване на броя на отсъствията от учебни часове чрез своевременно информиране на родителите.

3. Осъществяване на съвместни инициативи от ученици, учители и родители.

4. Обогатяване и разнообразяване на извънкласните дейности и заниманията със спорт (ИУЧ, ФУЧ, ФВС).

5. Утвърждаване на традиции и символи на училището.

6. Включване на ученици и родители в разработване на проекти.

7. Прилагане на нови и разнообразни форми за работа с родители.

8. Превенция на агресията, тормоза и други негативни прояви в училищната общност.

9. Организиране на дейности за борба с противообществените прояви и противодействие срещу наркоманията и сектите.

– Ефективна управленска дейност. Демократизиране на управлението на училищната общност чрез:

– Включване на максимален брой учители във вземането на управленски решения, чрез учaстието им в дирекционни съвети, методически съвети и комисии.

– Организиране на по-добра вътрешноучилищна информационна система.

– Изграждане на ръководен екип.

– Създаване на партньорски взаимоотношения със синдикалните организации в училище.

– Използване на различни форми за мотивиране на персонала. 1. Увеличаване на индивидуалните трудови възнаграждения на работещите в рамките на утвърдените средства в делегирания бюджет.

2. Изработване на правилник за провеждане на ПС.

3. Формиране на система от морални стимули, изготвяне на Етичен кодекс.

4. Осигуряване и организиране на квалификацията на учителите.

5. Провеждане на тиймбилдинг и обучения на колектива, семинари и др.

– Добро взаимодействие със социалната среда и държавните и обществените организации, свързани с проблемите на образованието и възпитанието на младите хора. – Изграждане на работещо и ефективно Училищно настоятелство чрез привличане в него на бивши ученици, родители и общественици.
– Материална база и допълнително финансиране. 1. Работа по привличане на спонсори.

2. Разработване на проекти за обогатяване на училищната МТБ.

3. Разширяване на сградния фонд и построяване на необходимите нови сгради.

4. Естетизация на училищния двор.

5. Основни ремонти на ВИК и ел. инсталации.

6. Ремонт на училищната библиотека.

7. Актуализиране и обогатяване на фонда на библиотеката.

8. Ремонт на физкултурния салон и съблекалните към него.

9. Текущи ремонти в кабинети и класни стаи.

10. Обезпечаване на подходящо обзавеждане на кабинети и класни стаи.

11. Осигуряване на нови компютри.

12. Внедряване на съвременни интерактивни средства за обучение – проектори, мултимедийни дъски и приложения.

– Ефективна рекламна кампания. 1. Изграждане на постоянен екип от учители, разработващи рекламната стратегия на училището.

2. Осигуряване на достатъчно средства по реализиране на рекламата.

3. Включване в рекламната дейност на учители, родители и ученици.

ДИРЕКТОР:

/инж. Даниела Въртоломеева/