Квалификация на учителите

На 28.11.2022г. в кабинет 210, от 14,30ч. до 16,45 часа ще се проведе вътрешноинституционална квалификация на тема: „Превенция на употреба на наркотични вещества“ за 18 педагогически специалисти. Водещ на обучението Стамина Христозова- педагогически съветник.


На 16.11.2022г. в кабинет 211 в ПГ “ Златю Бояджиев“ гр. Брезово, ще се проведе вътрешноинституционална квалификация на тема: „Как да приобщим в класа дете със специални образователни потребности“ . Квалификацията ще бъде проведена от Цветана Агова- старши учител в ПГ “ Златю Бояджиев“ от 14,20ч. до 15,50 часа с 10 броя учители.


На 26.10.2022г. / сряда/ от 14,30 ч. до 16,00 часа- 2 академични часа ще се проведе междуинституционална квалификация – открита практика за Справяне с агресията и проблемното поведение чрез спорт. Водещ на обучението – Мария Лалева, учител в СУ „ Св. Св.Кирил и Методий“ с. Стрелци.


На дата 13.10.2022г. в компютърен кабинет на ПГ “ Златю Бояджиев“ гр. Брезово, ще се проведе вътрешноинституционална квалификация на тема: „Дигитални средства, ресурси и технологии в образователния процес“ . Квалификацията ще бъде проведена от Ивелина Петрова-учител в ПГ “ Златю Бояджиев“ от 14,15ч. до 17,15часа с 8 броя учители.