Прием за учебната 2020/2021г.

Прием след VII клас за учебната 2021/ 2022 год.:

Професия код 811060 „Ресторантьор „, специалност код 8110602 „Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения“ за професионално образование с придобиване на трета степен на професионална квалификация без интензивно и без разширено изучаване на чужд език.

Развитието на туристическтата индустрия в световен мащаб определя ресторантьорството като приорететен дял от икономиката. Привлечените в отрасъла инвестиции водят до увеличаване броя на заведенията за хранене и развлечение и създаване на нови работни места, което е предпоставка за повишеното търсене на работници в заведенията за развлечение и хранене.

Професия код 621070 „Техник на селскостопанска техника „, специалност код 6210701 „Механизация на селското стопанство“ за професионално образование с придобиване на трета степен на професионална квалификация без интензивно и без разширено изучаване на чужд език.

Селското стопанство е един от приоритетите на националната ни икономика. Обучените по професията „Техник на селскостопанска техника“, могат да участват в ефикасното реализиране на тези приоритети. Необходимостта от обучени специалисти от тази професия непрекъснато нараства поради повишаването на изискванията към качеството и количеството на продукцията.

Училището има богат опит при подготовката на кадри в сферата на селското стопанство и туризма. Гимназията разполага с модернизирана учебна база. Учениците могат да получават стипендия по успех, стипендия по доход или стипендия за ученици без един или двама родители. Учениците, които пътуват от други населени места, ползват безплатен транспорт. Обучаващите се по професия « Техник на селскостопанска техника» получават допълнителна квалификация – водач на МПС кат. « Ткт» и кат. « В» безплатно, а за професия «Ресторантьор» с преференциални условия.ПГ”Златю Бояджиев” гр.Брезово 03191/2144, 0879585094