проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС)

На вниманието на родители, ученици и съвет “ Твоят час“ !!!!

Уважаеми ученици, родители и членове на съвета „Твоят час“  информирам Ви , че имате  възможност да изразите  мнението си за дейностите по  проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности  (ТВОЯТ ЧАС) ,  като попълните анкета на следните електронни адреси:

Анкета за ученици : http://tvoiatchas.mon.bg/Students-Questionnaire.aspx

Анкета за родители: http://tvoiatchas.mon.bg/Parents-Questionnaire.aspx

 Анкета за членове на съветите „Твоят час“ : http://tvoiatchas.mon.bg/Advisory-Questionnaire.aspx

          Анкетите са анонимни и можете да ги попълвате  до 01.07.2018г.