Публична изява на група “ Грамотността -път към успеха“

На 21.06.2018г. от 12,40 часа в кабинет 104 на ПГ “ Златю Бояджиев“ ще се състои публична изява на група “ Грамотността-път към успеха“  по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности  (ТВОЯТ ЧАС) –фаза І“.

ЗАПОВЯДАЙТЕ!