Промяна в седмичното разписание на учениците за Х а и ХІ а клас за периода 04.06.18г. – 14.06.2018г.

Уважаеми родители, уведомавям Ви, че във връзка с осигуряване на оценители по време на провеждане на държавни квалификационни изпити в училището ще бъде направена промена в седмичното разписание на учениците от Х а и ХІ а клас , както следва:

  •    Ха класна 04.06.2018 г. и 11.06.2018 г.;
  • ХІа клас – на 04.06.2018 г.; 05.06.2018 г.; 07.06.2018 г.; 11.06.2018 г.; 13.06.2018 г. и 14.06.2018 г.

Ха клас

        04.06.2018 г.; 11.06.2018 г.  – понеделник

 

Пореден час Учебен предмет
1-ви Английски език – (вместо 6-ти час )

 

2-ри Физическо възпитание и спорт
3-ти Български език и литература
4-ти Български език и литература
5-ти История и цивилизация
6-ти Технология на кулинарната пордукция т. – (вместо 1-ви час)

 

7-ми Руски език

 

ХІа клас

         понеделник, 04.06.2018 г.

 

Пореден час Учебен предмет
1-ви Час на класа – (вместо 7-ми час от  дата 05.06.2018 г.)

 

2-ри Английски език
3ти История и цивилизация –

(вместо 7-ми час от дата 07.06.2018 г.)

4-ти Физическо възпитание и спорт
5-ти Български език и литература
6-ти Български език и литература
7-ми Икономика

        

         вторник, 05.06.2018 г.

 

Пореден час Учебен предмет
1-ви Технология на кулинарната продукция т.
2-ри Технология на кулинарната продукция пр.
3-ти Технология на кулинарната продукция пр.
4-ти Технология на кулинарната продукция пр.
5-ти Технология на кулинарната продукция пр.
6-ти Технология на кулинарната продукция пр.
7-ми Технология на кулинарната продукция т.

 (вместо 1-ви час от дата 04.06.2018 г.)

 

четвъртък, 07.06.2018 г.

 

Пореден час Учебен предмет
1-ви ЗИП Технология на кулинарната продукция пр.
2-ри ЗИП Технология на кулинарната продукция пр.
3-ти ЗИП Технология на кулинарната продукция пр.
4-ти Сервиране т.
5-ти Английски език
6-ти Български език и литература
7-ми Счетоводство и отчетвост.

 (вместо 3-ти час от дата 04.06.2018 г.)

 

 понеделник, 11.06.2018 г.

 

Пореден час Учебен предмет
1-ви Сервиране т. – (вместо 7-ми час от  дата 13.06.2018 г.)

 

2-ри Английски език
3ти История и цивилизация –

(вместо 7-ми час от дата 14.06.2018 г.)

4-ти Физическо възпитание и спорт
5-ти Български език и литература
6-ти Български език и литература
7-ми Икономика

 

 сряда, 13.06.2018 г.

 

Пореден час Учебен предмет
1-ви Счетоводство и отчетност в туризма
2-ри Математика
3-ти ЗИП Български език и литература
4-ти Физическо възпитание и спорт
5-ти Английски език
6-ти Философия
7-ми Технология на кулинарната продукция т.

 (вместо 1-ви час от дата 11.06.2018 г.)

 

четвъртък, 14.06.2018 г.

 

Пореден час Учебен предмет
1-ви ЗИП Технология на кулинарната продукция пр.
2-ри ЗИП Технология на кулинарната продукция пр.
3-ти ЗИП Технология на кулинарната продукция пр.
4-ти Сервиране т.
5-ти Английски език
6-ти Български език и литература
7-ми Счетоводство и отчетвост.

 (вместо 3-ти час от дата 11.06.2018 г.)

 

От ръководството

Публична изява по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І“

На 11.04.2018г. се проведе публична изява с група „Етика и протокол на храненето“ заложена по проект:  „Твоя час“ на тема: „Добри обноски на масата-вербално и невербално общуване“

 

В публичната изява взеха участие ученици от Х„а“ клас. Мероприятието протече спокойно.Учениците проявиха заинтересованост и активност.Постигнати бяха задоволителни резултати.Учениците бяха разработили есета по темата. Една от разработките беше посветена на „Вербалното общуване“.Учениците коментираха приликите и разликите при вербалното и невербалното  общуване, разбраха важността на проблема за правилното разбиране между хората.

Бяха  поставили   аргументирани  тези, като накрая трябваше да се обосноват за постигнатите цели на зададените им задачи.

Участието в тази изява беше полезно за учениците, за да могат в бъдеще да усъвършенстват придобитите знания и умения, да отстояват своята позиция аргументирано и целенасочено, да проявяват критичност и творческо мислене.

На публичната изява бяха поканени директора на ПГ „Златю Бояджиев“ и учители.

dav

 

Публични изяви през месец март по проект „Твоят час“

През месец март по проект „Твоят час“ в ПГ “ Златю Бояджиев“ приключиха успешно дейността си две групи по интереси.

На 09.03.2018г. се проведе публична изява на група по интереси «Направи си сам» .Целта на изявата е да се запознаят учениците, учителите и родителите на участниците в групата с конструираното и сглобено изделие/велосипед с двигател/, както и майсторско то управление на велосипед и дрон по определени елементи.

Изявата се проведе на физкултурната площадка на ПГ « Златю Бояджиев». Управлението на велосипед с двигател се извърши по предварително подготвен полигон с определени елементи, които трябва да се преминат качествено и за определено време.Управлението на дрона се заключава в изпълнение на фигури от летежа на апарата.

На събитието присъстваха учители , ученици и родители.

Представителната изява на група «Живей активно» се състоя на 19.03.2018г. в ПГ,,Зл.Бояджиев“ гр.Брезово.На събитието присъстваха част от учителите както и  ученици от ПГ,,Зл.Бояджиев“ и СУ,,Хр.Смирненски“.Участниците в групата изиграха двустранна игра по волейбол със състезателен характер.

            Целта на извънкласната дейност е усвояване на знания, спортно-технически и тактически умения от основните спортове: бодибилдинг, аеробика,   футбол, волейбол, народни хора и танци, гимнастика. Изграждане на общофизическа подготвеност и възпитаване на скоростни и скоростно-силови качества. Възпитаване на траен интерес към занимания със спорт и потребност от активен отдих сред природата. Възпитаване на личностни качества – самоинициатива, толерантност, борбеност, спортсментство и формиране на характера на подрастващите. Изграждане на умения за работа в екип. Постигане на общоспортна образованост на основата на традиционните у нас спортове и спортни дисциплини, както и чрез тези спортове, които подпомагат цялостното оформяне на двигателните способности на учениците.

Публична изява на група по интереси „Краезнание“

 

 

П О К А Н А

от 

група „Краезнание“

 

На 17.04.2018 г. от 14.20 часа в ПГ „Златю Бояджиев” гр. Брезово ще се проведе представителна изява:

 

 „Заключително представяне”

на група “Краезнание“ с ръководител инж. Деяна Баръмска

покана

 

 

 

Важно за учениците от ХI клас самостоятелна форма на обучение

Във връзка с отсъствие на учители, изпитите на учениците в самостоятелна форма в ХI ще бъдат променени, както следва:

  1. Изпит по РМТА практика заложен на дата 20.03.18 година от 14,30 часа се измества на 26.03.18г. от 15,00 часа.

2.Изпит по Управление на МПС категория Ткт заложен за дата 21.03.18г. от 14,30 часа се измества на 26.03.18г. от 11, 00 часа. 

От ръководството.

За учениците в самостоятелна форма на обучение

Съгласно заповеди на директора са променени датите на изпитите за учениците от ХІ клас самостоятелна форма на обучение, както следва:

ТКП пр. ХІ и ХІІ клас  от дата 09.03.2018г. се премества на 21.03.18г. от 10,45часа в учебна работилница;

ЗИП ТКП пр. от 12.03.18г. се премества на 28.03.18г. от 10,45ч. в учебна работилница . Назначават се изпити за ученици в VІІІ клас както следва:

Основи на земеделието т. и основи на земеделието пр.

За повече информация вижте в секция СФО, изпити и изпитни сесии.

Ученици от професионална гимназия “ Златю Бояджиев“ стартират участието си по ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.006-0001 „УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ – ФАЗА 1“

Общата цел на проекта е да бъде повишен броят на учениците в професионалните училища и адаптиране на професионалното образование и обучение (ПОО) към нуждите на пазара на труда. Чрез мерките по тази операция ще бъдат постигнати следните резултати, така че сътрудничеството между системите на ПОО и бизнеса в България да стане по-ефективно:

• Подобряване на връзките между ПОО и бизнеса;

• Подобряване на практическите умения на учениците за работа в реална работна среда;

• Подобряване на перспективите за успешна реализация на завършилите ПОО на пазара на труда.

Конкретните цели на проекта са:

1. Подкрепа за създаване и функциониране на УТФ и/или други съществуващи в професионалното образование форми на учебни или тренировъчни фирми, вкл. учебни компании чрез насърчаване на придобиването на универсални ключови умения и изграждане на партньорства с останалия свят, по-специално с бизнеса.

2. Подкрепа за практическо обучение, организация и провеждане на ученическите практики и удостоверяване на резултатите чрез допълнителни практики в реална работна среда.

проект „Ученически практики“

Публична изява на учениците от група по интереси „Направи си сам“ по проект Твоят час

На 19.01.2018г. в ПГ „Златю Бояджиев“  се  осъществи публична изява  на група по интереси „Направи си сам“ по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „ТВОЯТ ЧАС“, с ръководител Динко Недев . Темата за изявата на учениците – «Конструиране и сглобяване на велосипед с двигател» е да покаже изградените навици и умения у учениците за монтажни дейности на възли и агрегати от различни машини и тяхното конструиране в една.

Изявата протече като обикновено занятие, на което присъстваха – Директорът на училището, председателят на Общинския съвет и учители. Учениците демонстрираха много добри  умения и интерес по дейността на групата.

1600706-2018-01-31-Report 1600706-2018-01-31-Photos.rar